słownik węgiersko-angielski » keresés w języku angielskim

węgierskiangielski
keresés

search◼◼◼ noun
[UK: sɜːtʃ] [US: ˈsɝːtʃ]

search for◼◼◻ noun
[UK: sɜːtʃ fɔː(r)] [US: ˈsɝːtʃ ˈfɔːr]

searching◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɜːtʃ.ɪŋ] [US: ˈsɝːtʃ.ɪŋ]

finding◼◻◻ noun
[UK: ˈfaɪnd.ɪŋ] [US: ˈfaɪnd.ɪŋ]

pursuit◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈsjuːt] [US: pər.ˈsuːt]

quest◼◻◻ noun
[UK: kwest] [US: ˈkwest]

research◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈsɜːtʃ] [US: ri.ˈsɝːtʃ]

scan◼◻◻ noun
[UK: skæn] [US: ˈskæn]

seeking◼◻◻ noun
[UK: ˈsiːkɪŋ] [US: ˈsiːkɪŋ]

dowsing noun
[UK: ˈdaʊz.ɪŋ] [US: ˈdaʊs.ɪŋ]

pursuance noun
[UK: pə.ˈsjuːəns] [US: pə.ˈsjuːəns]

questing noun
[UK: ˈkwest.ɪŋ] [US: ˈkwe.stɪŋ]

keresés (átv) főnév

hunting noun
[UK: ˈhʌnt.ɪŋ] [US: ˈhʌnt.ɪŋ]

keresések

finds◼◼◼[UK: faɪndz] [US: ˈfaɪndz]

searches◼◻◻ noun

keresési hiba

seek error[UK: siːk ˈe.rə(r)] [US: ˈsiːk ˈe.rər]

keresési irány

search direction◼◼◼[UK: sɜːtʃ dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˈsɝːtʃ də.ˈrek.ʃn̩]

keresési kulcs

search key◼◼◼[UK: sɜːtʃ kiː] [US: ˈsɝːtʃ ˈkiː]

keresési út

search path[UK: sɜːtʃ pɑːθ] [US: ˈsɝːtʃ ˈpæθ]

keresésére indul

go in quest of[UK: ɡəʊ ɪn kwest əv] [US: ˈɡoʊ ɪn ˈkwest əv]

keresésére indul (vmnek)

go in quest of something[UK: ɡəʊ ɪn kwest əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ɪn ˈkwest əv ˈsʌm.θɪŋ]

quest after something[UK: kwest ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkwest ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

quest for something[UK: kwest fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkwest ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

keresésére indul vknek

set out in search of somebody[UK: set ˈaʊt ɪn sɜːtʃ əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ˈaʊt ɪn ˈsɝːtʃ əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

a következő megfelelő file keresése

find next file[UK: faɪnd nekst faɪl] [US: ˈfaɪnd ˈnekst ˈfaɪl]

aknakeresés főnév

mine-sweeping◼◻◻ noun
[UK: maɪn ˈswiːp.ɪŋ] [US: ˈmaɪn ˈswiːp.ɪŋ]

az első megfelelő bejegyzés keresése

search for first entry[UK: sɜːtʃ fɔː(r) ˈfɜːst ˈen.tri] [US: ˈsɝːtʃ ˈfɔːr ˈfɝːst ˈen.tri]

bírói megkeresés főnév

writ noun
[UK: ˈrɪt] [US: ˈrɪt]

darázsfészek-keresés főnév

waspnesting noun
[UK: wˈɒspnəstɪŋ] [US: wˈɑːspnəstɪŋ]

első fájl keresése

find first file[UK: faɪnd ˈfɜːst faɪl] [US: ˈfaɪnd ˈfɝːst ˈfaɪl]

felkeresés (sebészi) főnév
orv,szl

approach noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

file első előfordulásának keresése

find first file[UK: faɪnd ˈfɜːst faɪl] [US: ˈfaɪnd ˈfɝːst ˈfaɪl]

geoláda keresés főnév

geocaching noun

hatáskeresés főnév

attitudinizing noun
[UK: ˌæ.tɪ.ˈtjuː.dɪ.naɪz.ɪŋ] [US: ˌæ.tɪ.ˈtjuː.dɪ.naɪz.ɪŋ]

helytelen meghajtó a keresési úton

invalid drive in search path[UK: ɪn.ˈvæ.lɪd draɪv ɪn sɜːtʃ pɑːθ] [US: ˈɪn.və.ləd ˈdraɪv ɪn ˈsɝːtʃ ˈpæθ]

hibakeresés főnév

debugging◼◼◼ noun
[UK: ˌdiː.ˈbʌ.ɡɪŋ] [US: di.ˈbə.ɡɪŋ]

troubleshooting◼◻◻ noun
[UK: ˈtrʌbl.ʃuː.tə(r)ɪŋ] [US: ˈtrʌbl.ʃuː.tər.ɪŋ]

hosszas keresés ige

expiscate verb
[UK: ekspˈɪskeɪt] [US: ekspˈɪskeɪt]

információ-visszakeresés főnév

information retrieval noun
[UK: ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ rɪ.ˈtriː.vəl] [US: ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ rə.ˈtriː.vəl]

információkeresés főnév

looking up information◼◼◼ noun

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies