słownik węgiersko-angielski » kavarodás w języku angielskim

węgierskiangielski
kavarodás főnév

turmoil◼◼◼ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

stir◼◼◻ noun
[UK: stɜː(r)] [US: ˈstɝː]

hurly-burly◼◻◻ noun
[UK: ˈhɜː.li ˈbɜː.li] [US: ˈhɝː.li ˈbɝː.li]

mix-up◼◻◻ noun
[UK: mɪks ʌp] [US: ˈmɪks ʌp]

ruckus◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌkəs] [US: ˈrʌkəs]

rumpus◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌm.pəs] [US: ˈrʌm.pəs]

fray noun
[UK: freɪ] [US: ˈfreɪ]

hassle noun
[UK: ˈhæs.l̩] [US: ˈhæs.l̩]

pother noun
[UK: ˈpɒð.ə(r)] [US: ˈpɑːð.r̩]

riotry noun
[UK: rˈaɪətri] [US: rˈaɪətri]

scrimmage noun
[UK: ˈskrɪ.mɪdʒ] [US: ˈskrɪ.mɪdʒ]

scrum noun
[UK: skrʌm] [US: skrʌm]

stir-up noun
[UK: stɜː(r) ʌp] [US: ˈstɝː ʌp]

stirabout noun
[UK: ˈstɜːrəbaʊt] [US: ˈstɜːrəbaʊt]

tangled skein noun
[UK: ˈtæŋ.ɡl̩d skeɪn] [US: ˈtæŋ.ɡl̩d ˈskeɪn]

upheaval noun
[UK: ˌʌp.ˈhiː.vəl] [US: əp.ˈhiː.vəl]

kavarodásba dob főnév

scrum noun
[UK: skrʌm] [US: skrʌm]

kavarodást idéz elő (átv)

stir up a storm[UK: stɜː(r) ʌp ə stɔːm] [US: ˈstɝː ʌp ə ˈstɔːrm]

kavarodást okoz (átv) ige

perturb verb
[UK: pə.ˈtɜːb] [US: pər.ˈtɝːb]

ahol a legnagyobb a kavarodás

in the thick of the fray[UK: ɪn ðə θɪk əv ðə freɪ] [US: ɪn ðə ˈθɪk əv ðə ˈfreɪ]

nagy kavarodást idéz elő (átv)

stir up a storm[UK: stɜː(r) ʌp ə stɔːm] [US: ˈstɝː ʌp ə ˈstɔːrm]

általános kavarodás

general upheaval[UK: ˈdʒen.r̩əl ˌʌp.ˈhiː.vəl] [US: ˈdʒen.r̩əl əp.ˈhiː.vəl]

összekavarodás főnév

intertanglement noun
[UK: ˌɪntətˈaŋɡəlmənt] [US: ˌɪntɚtˈæŋɡəlmənt]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies