słownik węgiersko-angielski »

jól tud w języku angielskim

węgierskiangielski
jól tud

master◼◼◼[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

jól tud angolul

good at English◼◼◼[UK: ɡʊd ət ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: ˈɡʊd ət ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

be good at English[UK: bi ɡʊd ət ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: bi ˈɡʊd ət ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

elég jól tud angolul

have a fair knowledge of English[UK: həv ə feə(r) ˈnɒ.lɪdʒ əv ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: həv ə ˈfer ˈnɑː.lədʒ əv ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

mindezt jól tudom

I know it all[UK: ˈaɪ nəʊ ɪt ɔːl] [US: ˈaɪ ˈnoʊ ˈɪt ɔːl]

nagyon jól tud (vmit) ige

know something full well verb
[UK: nəʊ ˈsʌm.θɪŋ fʊl wel] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.θɪŋ ˈfʊl ˈwel]

nagyon jól tudod, mire gondolok

you know well enough what I mean[UK: juː nəʊ wel ɪ.ˈnʌf ˈwɒt ˈaɪ miːn] [US: ˈjuː ˈnoʊ ˈwel ə.ˈnəf ˈhwʌt ˈaɪ ˈmiːn]

nagyon jól tudom

I know it full well[UK: ˈaɪ nəʊ ɪt fʊl wel] [US: ˈaɪ ˈnoʊ ˈɪt ˈfʊl ˈwel]

I know it right well[UK: ˈaɪ nəʊ ɪt raɪt wel] [US: ˈaɪ ˈnoʊ ˈɪt ˈraɪt ˈwel]

You can find it in:

węgierskiangielski