słownik węgiersko-angielski » indulat w języku angielskim

węgierskiangielski
indulat főnév

anger◼◼◼ noun
[UK: ˈæŋ.ɡə(r)] [US: ˈæŋ.ɡər]

emotion◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

impulse◼◼◻ noun
[UK: ˈɪm.pʌls] [US: ˈɪm.pʌls]

passion◼◼◻ noun
[UK: ˈpæʃ.n̩] [US: ˈpæʃ.n̩]

temper◼◼◻ noun
[UK: ˈtem.pə(r)] [US: ˈtem.pər]

disposition◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩]

mettle noun
[UK: ˈmet.l̩] [US: ˈmet.l̩]

mood noun
[UK: muːd] [US: ˈmuːd]

paddy noun
[UK: ˈpæ.di] [US: ˈpæ.di]

pathos noun
[UK: ˈpeɪ.θɒs] [US: ˈpeɪθas]

indulat nélkül

good-temperedly[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

indulatáttétel főnév

transference noun
[UK: ˈtræn.sfə.rəns] [US: træns.ˈfɜː.rəns]

indulatba hoz vkt

put somebody into a passion[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ə ˈpæʃ.n̩] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ə ˈpæʃ.n̩]

indulatba jön

cut up rough[UK: kʌt ʌp rʌf] [US: ˈkət ʌp ˈrəf]

fire up[UK: ˈfaɪə(r) ʌp] [US: ˈfaɪər ʌp]

fly into a passion[UK: flaɪ ˈɪn.tə ə ˈpæʃ.n̩] [US: ˈflaɪ ˌɪn.ˈtuː ə ˈpæʃ.n̩]

get angry[UK: ˈɡet ˈæŋ.ɡri] [US: ˈɡet ˈæŋ.ɡri]

get hot[UK: ˈɡet hɒt] [US: ˈɡet hɑːt]

get hot under the collar[UK: ˈɡet hɒt ˈʌnd.ə(r) ðə ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈɡet hɑːt ˈʌnd.r̩ ðə ˈkɑː.lər]

get into a heat[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ə hiːt] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ə ˈhiːt]

wax hot[UK: wæks hɒt] [US: ˈwæks hɑːt]

indulatba jöttek

feeling began to run high[UK: ˈfiːl.ɪŋ bɪ.ˈɡæn tuː rʌn haɪ] [US: ˈfiːl.ɪŋ bɪ.ˈɡæn ˈtuː ˈrən ˈhaɪ]

indulatban van

be in passion[UK: bi ɪn ˈpæʃ.n̩] [US: bi ɪn ˈpæʃ.n̩]

indulati foltfestészet

action painting[UK: ˈæk.ʃn̩ ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈæk.ʃn̩ ˈpeɪnt.ɪŋ]

indulatkitörés főnév

fit of passion noun
[UK: fɪt əv ˈpæʃ.n̩] [US: ˈfɪt əv ˈpæʃ.n̩]

indulatos melléknév

angry◼◼◼ adjective
[UK: ˈæŋ.ɡri] [US: ˈæŋ.ɡri]

hot◼◼◻ adjective
[UK: hɒt] [US: hɑːt]

hot-tempered◼◻◻ adjective
[UK: hɒt ˈtem.pəd] [US: hɑːt ˈtem.pərd]

peppery◼◻◻ adjective
[UK: ˈpe.pə.ri] [US: ˈpe.pə.ri]

mettled adjective
[UK: ˈmetld] [US: ˈmetld]

mettlesome adjective
[UK: ˈmetl.səm] [US: ˈmetl.səm]

nettled adjective
[UK: ˈnet.l̩d] [US: ˈnet.l̩d]

ropable adjective
[UK: ˈrəʊpəbl ] [US: ˈroʊpəbl ]

ropeable adjective
[UK: ˈrəʊpəbl ] [US: ˈroʊpəbl ]

short-tempered adjective
[UK: ʃɔːt ˈtem.pəd] [US: ˈʃɔːrt ˈtem.pərd]

indulatos ember

berserk[UK: bə.ˈsɜːk] [US: bər.ˈsɝːk]

berserker noun
[UK: bɜː.ˈsɜːk.ə] [US: bər.ˈsɜːrkər]

have a bit of the devil in him[UK: həv ə bɪt əv ðə ˈdev.l̩ ɪn hɪm] [US: həv ə ˈbɪt əv ðə ˈdev.l̩ ɪn ˈhɪm]

he's a bit of a devil[UK: hiːz ə bɪt əv ə ˈdev.l̩] [US: hiz ə ˈbɪt əv ə ˈdev.l̩]

indulatos szavak

high words[UK: haɪ ˈwɜːdz] [US: ˈhaɪ ˈwɝːdz]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies