słownik węgiersko-angielski » hatlap w języku angielskim

węgierskiangielski
hátlap főnév

back◼◼◼ noun
[UK: ˈbæk] [US: ˈbæk]

backing◼◼◻ noun
[UK: ˈbækɪŋ] [US: ˈbækɪŋ]

reverse◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvɜːs] [US: rɪ.ˈvɝːs]

verso◼◼◻ noun
[UK: ˈvɜː.səʊ] [US: ˈvɝːso.ʊ]

backplate◼◻◻ noun
[UK: bˈakpleɪt] [US: bˈækpleɪt]

backboard noun
[UK: ˈbæk.bɔːd] [US: ˈbæk.ˌbɒd]

left-hand page noun
[UK: left hænd peɪdʒ] [US: ˈleft ˈhænd ˈpeɪdʒ]

off-board noun
[UK: ɒf bɔːd] [US: ˈɒf ˈbɔːrd]

vo noun
[UK: ˈvəʊ] [US: ˈvoʊ]

hatlap főnév

cube noun
[UK: kjuːb] [US: ˈkjuːb]

hexahedron noun
[UK: ˈhek.sə.ˈhe.drən] [US: ˌhek.sə.ˈhiː.drən]

hatlapfejű melléknév

hex head adjective
[UK: heks hed] [US: ˈheks ˈhed]

hatlapfejű csavar

hexagonal bolt[UK: heks.ˈæ.ɡən.l̩ bəʊlt] [US: hek.ˈsæ.ɡən.l̩ boʊlt]

hátlapon

on the back[UK: ɒn ðə ˈbæk] [US: ɑːn ðə ˈbæk]

overleaf[UK: ˌəʊv.ə.ˈliːf] [US: ˌoʊv.ə.ˈliːf]

hátlappal ellát

back[UK: ˈbæk] [US: ˈbæk]

hátlappal megerősít

back[UK: ˈbæk] [US: ˈbæk]

hátlapra ír ige

endorse verb
[UK: ɪn.ˈdɔːs] [US: en.ˈdɔːrs]

hatlapú melléknév

hexahedral adjective
[UK: hˌeksəhˈiːdrəl] [US: hˌeksəhˈiːdrəl]

hexahedrom adjective
[UK: hˈeksəhˌedrɒm] [US: hˈeksəhˌedrɑːm]

hatlapú anya

hex nut[UK: heks nʌt] [US: ˈheks ˈnət]

áttűnés (hátlapé a fedőlapon) főnév

show-through noun
[UK: ʃəʊ θruː] [US: ˈʃoʊ θruː]

átütés (hátlapé a fedőlapon) (átv) főnév

show-through noun
[UK: ʃəʊ θruː] [US: ˈʃoʊ θruː]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies