słownik węgiersko-angielski » haszon w języku angielskim

węgierskiangielski
haszon főnév

benefit◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.nɪ.fɪt] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt]

gainings◼◼◼ noun
[UK: ˈɡeɪ.niːŋz] [US: ˈɡeɪ.niːŋz]

profit◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒ.fɪt] [US: ˈprɑː.fət]

use◼◼◼ noun
[UK: ˈjuːs] [US: ˈjuːs]

account◼◼◻ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

advantage◼◼◻ noun
[UK: əd.ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: æd.ˈvæn.tɪdʒ]

gain◼◼◻ noun
[UK: ɡeɪn] [US: ˈɡeɪn]

good◼◼◻ noun
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

return◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈtɜːn] [US: rə.ˈtɝːn]

avail◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈveɪl] [US: ə.ˈveɪl]

earnings◼◻◻ noun
[UK: ˈɜː.nɪŋz] [US: ˈɝː.nɪŋz]

gains◼◻◻ noun
[UK: ɡeɪnz] [US: ˈɡeɪnz]

lucre◼◻◻ noun
[UK: ˈluːkə(r)] [US: ˈluːkər]

proceeds◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈsiːdz] [US: prə.ˈsiːdz]

spoil◼◻◻ noun
[UK: spɔɪl] [US: ˌspɔɪl]

utility◼◻◻ noun
[UK: juː.ˈtɪ.lɪ.ti] [US: juː.ˈtɪ.lə.ti]

balance in hand noun
[UK: ˈbæ.ləns ɪn hænd] [US: ˈbæ.ləns ɪn ˈhænd]

boot noun
[UK: buːt] [US: ˈbuːt]

emolument noun
[UK: ɪ.ˈmɒ.ljʊ.mənt] [US: ɪ.ˈmɒ.ljʊ.mənt]

emoluments noun
[UK: ɪ.ˈmɒ.ljʊ.mənts] [US: ɪ.ˈmɒ.ljʊ.mənts]

increment noun
[UK: ˈɪn.krə.mənt] [US: ˈɪn.krə.mənt]

plunder noun
[UK: ˈplʌn.də(r)] [US: ˈplʌn.dər]

stead noun
[UK: sted] [US: ˈsted]

haszon szétosztása

melon-cutting[UK: ˈme.lən ˈkʌt.ɪŋ] [US: ˈme.lən ˈkʌt.ɪŋ]

haszonáldozat költség főnév

opportunity cost noun
[UK: ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti kɒst] [US: ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti ˈkɑːst]

haszonállatok

livestock◼◼◼[UK: ˈlaɪv.stɒk] [US: ˈlaɪv.ˌstɑːk]

haszonbérbe ad

demise[UK: dɪ.ˈmaɪz] [US: ˌdɪ.ˈmaɪz]

farm[UK: fɑːm] [US: ˈfɑːrm]

lease out[UK: liːs ˈaʊt] [US: ˈliːs ˈaʊt]

let by lease[UK: let baɪ liːs] [US: ˈlet baɪ ˈliːs]

haszonbérbe adás

demise[UK: dɪ.ˈmaɪz] [US: ˌdɪ.ˈmaɪz]

lease[UK: liːs] [US: ˈliːs]

haszonbérbe adható melléknév

leasable adjective
[UK: ˈliː.sə.bəl] [US: ˈliː.sə.bəl]

haszonbérbe adható melléknév
jog

demisable adjective
[UK: dɪ.ˈmaɪ.zəbl] [US: dɪ.ˈmaɪ.zəbl]

haszonbérbe adott főnév

leasehold noun
[UK: ˈliːs.həʊld] [US: ˈliːshoʊld]

haszonbérbe adott állatállomány

cheptel[UK: tʃˈeptəl] [US: tʃˈeptəl]

haszonbérbe adott földek

lands out on lease[UK: lændz ˈaʊt ɒn liːs] [US: ˈlændz ˈaʊt ɑːn ˈliːs]

haszonbérbe adott ingatlan főnév

leasehold noun
[UK: ˈliːs.həʊld] [US: ˈliːshoʊld]

haszonbérbe vesz

lease[UK: liːs] [US: ˈliːs]

take by lease[UK: teɪk baɪ liːs] [US: ˈteɪk baɪ ˈliːs]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies