słownik węgiersko-angielski » hézagol w języku angielskim

węgierskiangielski
hézagol ige

caulk verb
[UK: kɔːk] [US: ˈkɑːk]

joint verb
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

slush verb
[UK: slʌʃ] [US: sˈləʃ]

hézagol ige
épít

rejoint verb
[UK: ˌriːˈʤɔɪnt ] [US: ˌriˈʤɔɪnt ]

hézagolás főnév

pointing noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

hézagoló főnév

pointing-trowel noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ ˈtraʊəl] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ ˈtraʊ.wel]

hézagoló szerszám főnév

pointer noun
[UK: ˈpɔɪn.tə(r)] [US: ˌpɔɪn.tər]

hézagolóhabarcs főnév

pointing noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

falat hézagol

daub a wall[UK: dɔːb ə wɔːl] [US: ˈdɒb ə ˈwɒl]

kihézagol ige

point verb
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

kihézagolás főnév

pointer noun
[UK: ˈpɔɪn.tə(r)] [US: ˌpɔɪn.tər]

pointing noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies