słownik węgiersko-angielski »

gengszter w języku angielskim

węgierskiangielski
gengszter főnév

gangster [gangsters]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæŋ.stə(r)] [US: ˈɡæŋ.stər]

thug [thugs]◼◼◼ noun
[UK: θʌɡ] [US: ˈθəɡ]

mobster [mobsters]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɒb.stə(r)] [US: ˈmɑːb.stər]

gangsta◼◼◻ noun
szleng

hoodlum◼◼◻ noun
[UK: ˈhuːd.ləm] [US: ˈhʊd.ləm]

hood [hoods]◼◼◻ noun
[UK: hʊd] [US: ˈhʊd]

racketeer [racketeers]◼◻◻ noun
[UK: ˌræk.ə.ˈtɪə(r)] [US: ˌræk.ə.ˈtɪr]

gunman [gunmen]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈɡʌn.mən ˈɡʌn.mən] [US: ˈɡʌn.mən ˈɡʌn.ˌmen]

bad man noun
[UK: bæd mæn] [US: ˈbæd ˈmæn]

hijacker [hijackers] noun
[UK: ˈhaɪ.dʒækə(r)] [US: ˈhaɪ.ˌdʒækər]

gangsman noun
[UK: ˈɡæŋz.mən] [US: ˈɡæŋz.mən]

high-binder noun
[UK: haɪ ˈbaɪn.də(r)] [US: ˈhaɪ ˈbaɪn.dər]

highjacker noun
[UK: ˈhaɪ.ˌdʒækə(r)] [US: ˈhaɪ.ˌdʒækər]

plug-ugly noun
[UK: plʌɡ ˈʌ.ɡli] [US: ˈpləɡ ˈʌ.ɡli]

gengszter banda

goon squad[UK: ɡuːn skwɒd] [US: ˈɡuːn ˈskwɑːd]

gengszter rap főnév

gangsta noun

gengszterbanda főnév

gang [gangs]◼◼◼ noun
[UK: ɡæŋ] [US: ˈɡæŋ]

gengszterbanda tagja főnév
US biz

mobster [mobsters] noun
[UK: ˈmɒb.stə(r)] [US: ˈmɑːb.stər]

gengszterek lakónegyede főnév

gangland noun
[UK: ˈɡæŋ.lænd] [US: ˈɡæŋ.lænd]

gengszterizmus főnév

gangsterism◼◼◼ noun
[UK: ˈgæŋstərɪz(ə)m ] [US: ˈgæŋstərɪz(ə)m ]

gengszterkedés főnév

highjacking noun
[UK: ˈhaɪ.dʒækɪŋ] [US: ˈhaɪ.dʒækɪŋ]

gengszterség főnév

racketeering◼◼◼ noun
[UK: ˌræk.ə.ˈtɪər.ɪŋ] [US: ˌræk.ə.ˈtɪr.ɪŋ]

thuggery◼◼◻ noun
[UK: ˈθʌ.ɡə.ri] [US: ˈθʌ.ɡə.ri]

thuggism noun
[UK: ˈθʌgɪz(ə)m ] [US: ˈθʌgɪz(ə)m ]

gengsztervilág főnév

gangsterdom noun
[UK: ɡˈaŋstədəm] [US: ɡˈæŋstɚdəm]

You can find it in:

węgierskiangielski