słownik węgiersko-angielski »

figyelmetlenség w języku angielskim

węgierskiangielski
figyelmetlenség főnév

carelessness◼◼◼ noun
[UK: ˈkeə.lə.snəs] [US: ˈker.lə.snəs]

inattention◼◼◻ noun
[UK: ˌɪ.nə.ˈten.ʃn̩] [US: ˌɪ.nə.ˈten.tʃn̩]

absence (of mind) [absences]◼◻◻ noun
[UK: ˈæb.səns] [US: ˈæb.səns]

recklessness◼◻◻ noun
[UK: ˈre.klə.snəs] [US: ˈre.klə.snəs]

disregard◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.srɪ.ˈɡɑːd] [US: ˌdɪ.srɪ.ˈɡɑːrd]

inadvertence [inadvertences]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪ.nəd.ˈvɜː.təns] [US: ˌɪ.nəd.ˈvɝː.təns]

thoughtlessness◼◻◻ noun
[UK: ˈθɔːt.lə.snəs] [US: ˈθɔːt.lə.snəs]

abstraction of mind noun
[UK: æb.ˈstræk.ʃn̩ əv maɪnd] [US: æb.ˈstræk.ʃn̩ əv ˈmaɪnd]

abstraction [abstractions] noun
[UK: æb.ˈstræk.ʃn̩] [US: æb.ˈstræk.ʃn̩]

fooling noun
[UK: ˈfuːl.ɪŋ] [US: ˈfuːl.ɪŋ]

fox-sleep noun
[UK: fɒks sliːp] [US: ˈfɑːks sˈliːp]

inadvertency [inadvertencies]◼◼◼ noun

inattentiveness noun
[UK: ˌɪnəˈtɛntɪvnəs ] [US: ˌɪnəˈtɛntɪvnəs ]

inobservance noun
[UK: ɪnɒbzˈɜːvəns] [US: ɪnəbzˈɜːvəns]

negligency noun
[UK: nˈeɡlɪdʒənsi] [US: nˈeɡlɪdʒənsi]

regardlessness noun
[UK: rɪˈgɑːdlɪsnəs ] [US: rəˈgɑrdləsnəs ]

unobservance noun
[UK: ˌʌnəbˈzɜːvəns ] [US: ʌnəbˈzɜrvəns ]

wandering noun
[UK: ˈwɒn.dər.ɪŋ] [US: ˈwɑːn.dər.ɪŋ]

figyelmetlenségből

through an oversight[UK: θruː ən ˈəʊv.ə.saɪt] [US: θruː ˈæn ˈoʊv.r̩.saɪt]

figyelmetlenségből elhanyagol ige

overslip verb
[UK: ˌəʊvəˈslɪp ] [US: ˌoʊvərˈslɪp ]

figyelmetlenségen kap

catch napping[UK: kætʃ ˈnæp.ɪŋ] [US: ˈkætʃ ˈnæp.ɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski