słownik węgiersko-angielski »

fesztelenül w języku angielskim

węgierskiangielski
fesztelenül

airily◼◼◼ adverb
[UK: ˈeə.rə.li] [US: ˈeə.rə.li]

breezily◼◼◻ adverb
[UK: ˈbriː.zə.li] [US: ˈbriː.zə.li]

informally◼◼◻ adverb
[UK: ɪn.ˈfɔː.mə.li] [US: ˌɪn.ˈfɔːr.mə.li]

offhandedly◼◼◻ adverb
[UK: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li] [US: ˌɒf.ˈhæn.dɪd.li]

cavalierly adverb
[UK: ˌkæ.və.ˈlɪə.li] [US: ˌkæ.və.ˈlɪr.li]

coolly adverb
[UK: ˈkuːl li] [US: ˈkuː.li]

in an easy manner adjective
[UK: ɪn ən ˈiː.zi ˈmæ.nə(r)] [US: ɪn ˈæn ˈiː.zi ˈmæ.nər]

independently adverb
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈpen.dənt.li] [US: ˌɪn.də.ˈpen.dənt.li]

irreverently adverb
[UK: ɪ.ˈre.və.rənt.li] [US: ɪ.ˈre.və.rənt.li]

off-hand adjective
[UK: ɒf hænd] [US: ˈɒf ˈhænd]

unceremoniously adverb
[UK: ˌʌn.ˌse.rɪ.ˈməʊ.nɪə.sli] [US: ˌʌn.ˌse.rəˈmo.ʊ.niə.sli]

with great ease of manners adjective
[UK: wɪð ˈɡreɪt iːz əv ˈmæ.nəz] [US: wɪθ ˈɡreɪt ˈiːz əv ˈmæ.nərz]

fesztelenül bizalmaskodó

familiar[UK: fə.ˈmɪ.lɪə(r)] [US: fə.ˈmɪ.ljər]

fesztelenül fölényes

swaggering[UK: ˈswæ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈswæ.ɡər.ɪŋ]

swaggery adjective
[UK: swˈaɡəri] [US: swˈæɡɚri]

swagging[UK: swˈaɡɪŋ] [US: swˈæɡɪŋ]

fesztelenül természetes melléknév

unconventional adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈven.ʃn̩əl] [US: ˌʌnk.ən.ˈven.ʃn̩əl]

fesztelenül viselkedik

let one's hair down[UK: let wʌnz heə(r) daʊn] [US: ˈlet wʌnz ˈher ˈdaʊn]

take freedoms with[UK: teɪk ˈfriː.dəmz wɪð] [US: ˈteɪk ˈfriː.dəmz wɪθ]

fesztelenül érzi magát

feel at home[UK: fiːl ət həʊm] [US: ˈfiːl ət hoʊm]

fesztelenül érzi magát vkvel

feel at home with somebody[UK: fiːl ət həʊm wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfiːl ət hoʊm wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

társaságban fesztelenül viselkedik

be at ease in society[UK: bi ət iːz ɪn sə.ˈsaɪə.ti] [US: bi ət ˈiːz ɪn sə.ˈsaɪə.ti]

feel at ease in society[UK: fiːl ət iːz ɪn sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈfiːl ət ˈiːz ɪn sə.ˈsaɪə.ti]

You can find it in:

węgierskiangielski