słownik węgiersko-angielski »

ferde lap w języku angielskim

węgierskiangielski
ferde lap

cant[UK: kænt] [US: ˈkænt]

ferde lapolás

hook-scarf[UK: hʊk skɑːf] [US: ˈhʊk ˈskɑːrf]

scarf [scarves] irregular noun
[UK: skɑːf] [US: ˈskɑːrf]

ferde lapolással hegeszt főnév

scarf [scarves] irregular noun
[UK: skɑːf] [US: ˈskɑːrf]

ferde lapolású épít

scarfed[UK: skɑːfd] [US: skɑːfd]

ferde lapolású hegesztés

scarph[UK: skˈɑːf] [US: skˈɑːrf]

scarf [scarves] irregular noun
[UK: skɑːf] [US: ˈskɑːrf]

ferde lapolású hegesztés műsz

scarf-welding noun
[UK: skɑːf ˈweld.ɪŋ] [US: ˈskɑːrf ˈweld.ɪŋ]

scarf-weld[UK: skɑːf weld] [US: ˈskɑːrf ˈweld]

ferde lapolású illesztés

scarph[UK: skˈɑːf] [US: skˈɑːrf]

scarf [scarves] irregular noun
[UK: skɑːf] [US: ˈskɑːrf]

You can find it in:

węgierskiangielski