słownik węgiersko-angielski » enyhít w języku angielskim

węgierskiangielski
enyhít ige

alleviate◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈliː.vieɪt] [US: ə.ˈliː.vi.ˌet]

ease◼◼◼ verb
[UK: iːz] [US: ˈiːz]

mitigate◼◼◼ verb
[UK: ˈmɪ.tɪ.ɡeɪt] [US: ˈmɪ.tə.ˌɡet]

lessen◼◼◻ verb
[UK: ˈles.n̩] [US: ˈles.n̩]

relieve◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈliːv] [US: rə.ˈliːv]

soften◼◼◻ verb
[UK: ˈsɒf.n̩] [US: ˈsɒf.n̩]

abate◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈbeɪt] [US: ə.ˈbeɪt]

allay◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈleɪ] [US: ə.ˈleɪ]

assuage◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsweɪdʒ] [US: ə.ˈsweɪdʒ]

comfort◼◻◻ verb
[UK: ˈkʌm.fət] [US: ˈkʌm.fərt]

lighten◼◻◻ verb
[UK: ˈlaɪt.n̩] [US: ˈlaɪt.n̩]

moderate◼◻◻ verb
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

modify◼◻◻ verb
[UK: ˈmɒ.dɪ.faɪ] [US: ˈmɑː.də.ˌfaɪ]

relax◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈlæks] [US: rə.ˈlæks]

soothe◼◻◻ verb
[UK: suːð] [US: ˈsuːð]

still◼◻◻ verb
[UK: stɪl] [US: ˈstɪl]

subdue◼◻◻ verb
[UK: səb.ˈdjuː] [US: səb.ˈduː]

temper◼◻◻ verb
[UK: ˈtem.pə(r)] [US: ˈtem.pər]

appease verb
[UK: ə.ˈpiːz] [US: ə.ˈpiːz]

attenuate verb
[UK: ə.ˈte.njuət] [US: ə.ˈte.njuː.ˌet]

blunt verb
[UK: blʌnt] [US: ˈblənt]

deaden verb
[UK: ˈded.n̩] [US: ˈded.n̩]

dull verb
[UK: dʌl] [US: ˈdəl]

extenuate verb
[UK: ɪk.ˈste.njʊeɪt] [US: ɪk.ˈste.njuː.ˌet]

mollify verb
[UK: ˈmɒ.lɪ.faɪ] [US: ˈmɑː.lə.ˌfaɪ]

palliate verb
[UK: ˈpæ.lɪeɪt] [US: ˈpæ.lɪeɪt]

qualify verb
[UK: ˈkwɒ.lɪ.faɪ] [US: ˈkwɑː.lə.ˌfaɪ]

release verb
[UK: rɪ.ˈliːs] [US: ri.ˈliːs]

salve verb
[UK: sælv] [US: ˈsɑːv]

slack verb
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

slacken verb
[UK: ˈslækən] [US: sˈlækən]

soft-pedal verb
[UK: sɒft ˈped.l̩] [US: ˈsɑːft ˈped.l̩]

water down verb
[UK: ˈwɔː.tə(r) daʊn] [US: ˈwɒ.tər ˈdaʊn]

enyhít a helyzeten

ease the situation[UK: iːz ðə ˌsɪ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˈiːz ðə ˌsɪ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

enyhített melléknév

subdued adjective
[UK: səb.ˈdjuːd] [US: səb.ˈduːd]

enyhített formában való

euphemious[UK: juːfˈemɪəs] [US: juːfˈemɪəs]

enyhíthetetlen melléknév

unalleviated adjective
[UK: ˌʌnəˈliːvɪeɪtɪd ] [US: ʌnəˈliviˌeɪtəd ]

enyhíthetetlen (fájdalom) melléknév

irrelievable adjective
[UK: ɪrɪlˈiːvəbəl] [US: ɪrɪlˈiːvəbəl]

enyhíthető melléknév

abatable adjective
[UK: əˈbeɪtəbl ] [US: əˈbeɪtəbl ]

modifiable adjective
[UK: ˈmɒ.dɪ.faɪəbl] [US: ˈmɒ.dɪ.faɪəbl]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies