słownik węgiersko-angielski »

elvonulás w języku angielskim

węgierskiangielski
elvonulás

passage [passages]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ] [US: ˈpæ.sədʒ]

passing◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑːs.ɪŋ] [US: ˈpæs.ɪŋ]

detachment from the world noun
[UK: dɪ.ˈtæt.ʃmənt frəm ðə wɜːld] [US: də.ˈtæt.ʃmənt frəm ðə ˈwɝːld]

file off noun
[UK: faɪl ɒf] [US: ˈfaɪl ˈɒf]

filing-off noun
[UK: ˈfaɪl.ɪŋ ɒf] [US: ˈfaɪl.ɪŋ ˈɒf]

pulling out noun
[UK: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈpʊl.ɪŋ ˈaʊt]

retiring adjective
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ]

withdrawing noun
[UK: wɪð.ˈdrɔː.ɪŋ] [US: wɪð.ˈdrɔːr.ɪŋ]

elvonulás sorban (katonai)

defile[UK: dɪ.ˈfaɪl] [US: dɪ.ˈfaɪl]

autós felvonulás főnév

autocade noun
[UK: ˌɔːtəʊkˈeɪd] [US: ˌɔːɾoʊkˈeɪd]

díszelvonulás főnév

defile [defiles] noun
[UK: dɪ.ˈfaɪl] [US: dɪ.ˈfaɪl]

díszfelvonulás főnév

parade [parades]◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

march in review noun
[UK: mɑːtʃ ɪn rɪ.ˈvjuː] [US: ˈmɑːrtʃ ɪn ˌri.ˈvjuː]

felvonulás főnév

procession [processions]◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈseʃ.n̩] [US: prə.ˈseʃ.n̩]

deployment [deployments] noun
[UK: dɪˈplo.ɪ.mənt] [US: də.ˌplɔɪ.mənt]

felvonulása

guising[UK: ˈgaɪzɪŋ ] [US: ˈgaɪzɪŋ ]

felvonulásban részt vesz főnév

procession [processions] noun
[UK: prə.ˈseʃ.n̩] [US: prə.ˈseʃ.n̩]

katonai elvonulás

defile[UK: dɪ.ˈfaɪl] [US: dɪ.ˈfaɪl]

lovas felvonulás főnév

cavalcade [cavalcades]◼◼◻ noun
[UK: ˌkæ.vəlˈk.eɪd] [US: ˈkæ.vəlˌked]

látványos felvonulás főnév

pageant [pageants]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.dʒənt] [US: ˈpæ.dʒənt]

pageantry noun
[UK: ˈpæ.dʒən.tri] [US: ˈpæ.dʒən.tri]

nagy felvonulás főnév

pageant [pageants]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.dʒənt] [US: ˈpæ.dʒənt]

végigjárja az utcákat felvonulásban főnév

procession [processions] noun
[UK: prə.ˈseʃ.n̩] [US: prə.ˈseʃ.n̩]

zenekari kocsi (felvonuláson) főnév

bandwagon [bandwagons]◼◼◼ noun
[UK: ˈbænd.ˌwæ.ɡən] [US: ˈbæn.ˌdwæ.ɡən]

zenekari kocsi felvonuláson főnév

bandwagon [bandwagons] noun
[UK: ˈbænd.ˌwæ.ɡən] [US: ˈbæn.ˌdwæ.ɡən]

álarcos felvonulás résztvevője főnév

guiser noun
[UK: ˈgaɪzə ] [US: ˈgaɪzər ]

You can find it in:

węgierskiangielski