słownik węgiersko-angielski » dőzsölés w języku angielskim

węgierskiangielski
dőzsölés főnév

bummer◼◼◼ noun
[UK: ˈbə.mə(r)] [US: ˈbə.mər]

drinking-bout◼◼◼ noun
[UK: ˈdrɪŋkɪŋ baʊt] [US: ˈdrɪŋkɪŋ ˈbaʊt]

feasting◼◼◼ noun
[UK: ˈfiːst.ɪŋ] [US: ˈfiː.stɪŋ]

fuddle◼◼◼ noun
[UK: ˈfʌd.l̩] [US: ˈfʌd.l̩]

bat noun
[UK: bæt] [US: ˈbæt]

bender noun
[UK: ˈben.də(r)] [US: ˈben.dər]

blow-out noun
[UK: bləʊ ˈaʊt] [US: ˈbloʊ ˈaʊt]

bum noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

debauch noun
[UK: dɪ.ˈbɔːtʃ] [US: dɪ.ˈbɔːtʃ]

debauchery noun
[UK: dɪ.ˈbɔː.tʃə.ri] [US: də.ˈbɒ.tʃə.ri]

rantan noun
[UK: rˈantən] [US: rˈæntən]

revel noun
[UK: ˈre.vəl] [US: ˈre.vəl]

roistering noun
[UK: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ] [US: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ]

wassail noun
[UK: ˈwɒ.seɪl] [US: ˈwɒ.seɪl]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies