słownik węgiersko-angielski »

becsületes w języku angielskim

węgierskiangielski
becsületes melléknév

honest◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒ.nɪst] [US: ˈɑː.nəst]

honorable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɑː.nə.rə.bəl] [US: ˈɑː.nə.rə.bəl]

fair [fairer, fairest]◼◼◻ adjective
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

righteous◼◼◻ adjective
[UK: ˈraɪ.tʃəs] [US: ˈraɪ.tʃəs]

straight [straighter, straightest]◼◼◻ adjective
[UK: streɪt] [US: ˈstreɪt]

upstanding◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌp.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈʌp.ˌstænd.ɪŋ]

square [squarer, squarest]◼◼◻ adjective
[UK: skweə(r)] [US: ˈskwer]

becsületes melléknév
GB

honourable◼◼◻ adjective
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

becsületes melléknév

be honest◼◼◻ adjective
[UK: bi ˈɒ.nɪst] [US: bi ˈɑː.nəst]

right [righter, rightest]◼◼◻ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

fair and square◼◼◻ adjective
[UK: feə(r) ənd skweə(r)] [US: ˈfer ænd ˈskwer]

respectable◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩]

to be honest◼◻◻ adjective
[UK: tuː bi ˈɒ.nɪst] [US: ˈtuː bi ˈɑː.nəst]

true [truer, truest]◼◻◻ adjective
[UK: truː] [US: ˈtruː]

trustworthy◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrʌs.twɜː.ði] [US: ˈtrʌˌs.twər.ði]

sound [sounder, soundest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

straightforward◼◻◻ adjective
[UK: ˌstreɪt.ˈfɔː.wəd] [US: ˈstreɪt.ˈfɔːr.wərd]

on the level◼◻◻ adjective
[UK: ɒn ðə ˈlev.l̩] [US: ɑːn ðə ˈlev.l̩]

frank [franker, frankest]◼◻◻ adjective
[UK: fræŋk] [US: ˈfræŋk]

single◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

white [whiter, whitest]◼◻◻ adjective
[UK: waɪt] [US: ˈwaɪt]

trusty [trustier, trustiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrʌ.sti] [US: ˈtrʌ.sti]

above board◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈbʌv bɔːd] [US: ə.ˈbʌv ˈbɔːrd]

up front◼◻◻ adjective
[UK: ʌp frʌnt] [US: ʌp ˈfrənt]

ingenuous◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒe.njʊəs] [US: ˌɪn.ˈdʒe.njuːəs]

just adjective
[UK: dʒəst] [US: dʒəst]

trustful adjective
[UK: ˈtrʌst.fəl] [US: ˈtrʌst.fəl]

clean-fingered adjective
[UK: kliːn ˈfɪŋ.ɡəd] [US: ˈkliːn ˈfɪŋ.ɡərd]

clean-handed adjective
[UK: kliːn ˈhæn.dɪd] [US: ˈkliːn ˈhæn.dəd]

fair-dealing◼◻◻ adjective
[UK: feə(r) ˈdiːl.ɪŋ] [US: ˈfer ˈdiːl.ɪŋ]

four-square adjective
[UK: fɔː(r) skweə(r)] [US: ˈfɔːr ˈskwer]

plain-dealer adjective
[UK: pleɪn ˈdiː.lə(r)] [US: ˈpleɪn ˈdiː.lər]

plain-dealing adjective
[UK: pleɪn ˈdiːl.ɪŋ] [US: ˈpleɪn ˈdiːl.ɪŋ]

right-minded adjective
[UK: raɪt ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈraɪt ˈmaɪn.dəd]

soothfast adjective
[UK: sˈuːθfast] [US: sˈuːθfæst]

square-shooting adjective
[UK: skweə(r) ˈʃuːt.ɪŋ] [US: ˈskwer ˈʃuːt.ɪŋ]

uncorrupted adjective
[UK: ˌʌnkəˈrʌptɪd ] [US: ʌnkəˈrʌptɪd ]

becsületes (személy, jellem) melléknév

upright (person, character)◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌ.praɪt] [US: ə.ˈpraɪt]

becsületes eljárás

a square deal[UK: ə skweə(r) diːl] [US: ə ˈskwer ˈdiːl]

fair play[UK: feə(r) ˈpleɪ] [US: ˈfer ˈpleɪ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski