słownik węgiersko-angielski »

anker w języku angielskim

węgierskiangielski
anker főnév

anchor [anchors] noun
[UK: ˈæŋkə(r)] [US: ˈæŋkər]

Ankerit (ásv) főnév

Ankerite noun
[UK: ˈaŋkərˌaɪt] [US: ˈæŋkɚrˌaɪt]

ankeróra főnév

lever-watch noun
[UK: ˈliː.və(r) wɒtʃ] [US: ˈle.vər ˈwɑːtʃ]

japánkert főnév

Japanese garden◼◼◼ noun
[UK: ˌdʒæ.pə.ˈniːz ˈɡɑːd.n̩] [US: ˌdʒæ.pə.ˈniːz ˈɡɑːr.dn̩]

kardánkereszt főnév

spider [spiders] noun
[UK: ˈspaɪ.də(r)] [US: ˈspaɪ.dər]

kemény sánker (laesio syphilitica initialis)

initial syphilitic lesion[UK: ɪ.ˈnɪʃ.l̩ ˌsɪ.fɪ.ˈlɪ.tɪk ˈliːʒ.n̩] [US: ˌɪ.ˈnɪʃ.l̩ ˌsɪ.fɪ.ˈlɪ.tɪk ˈliːʒ.n̩]

kibővít (tankerhajót) ige

jumboise verb
[UK: dʒˈʌmbɔɪs] [US: dʒˈʌmbɔɪs]

jumboize verb
[UK: dʒˈʌmbɔɪz] [US: dʒˈʌmbɔɪz]

sánker főnév

chancre [chancres] noun
[UK: ˈʃæŋk.ə] [US: ˈʃæŋkʌr]

sankerfekély (chanckre) főnév

winchester goose noun
[UK: ˈwɪn.tʃɪ.stə(r) ɡuːs] [US: ˈwɪn.ˌtʃe.stər ˈɡuːs]

szappankéregfa (Quillaja saponaria) főnév

soap bark tree noun
[UK: səʊp bɑːk triː] [US: soʊp ˈbɑːrk ˈtriː]

soapbark noun
[UK: sˈəʊpbɑːk] [US: sˈoʊpbɑːrk]

tanker főnév

oiler [oilers] noun
[UK: ˈɔɪ.lə(r)] [US: ˌɔɪ.lər]

tanker hajó főnév

tanker [tankers] noun
[UK: ˈtæŋkə(r)] [US: ˈtæŋkər]

tankergőzös melléknév

tank-steamer adjective
[UK: tæŋk ˈstiː.mə(r)] [US: ˈtæŋk ˈstiː.mər]

tankerület főnév

school district [school districts]◼◼◼ noun

educational district noun

educational region noun

school region noun

wanker főnév

wanker◼◼◼ noun

You can find it in:

węgierskiangielski