słownik węgiersko-angielski »

üres fecsegés w języku angielskim

węgierskiangielski
üres fecsegés

hot air◼◼◼[UK: hɒt eə(r)] [US: hɑːt ˈer]

rant◼◼◼[UK: rænt] [US: ˈrænt]

bunkum◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌŋkəm] [US: ˈbʌŋkəm]

froth◼◼◻[UK: frɒθ] [US: ˈfrɒθ]

verbiage◼◼◻ noun
[UK: ˈvɜː.bɪɪdʒ] [US: ˈvɝː.biɪdʒ]

blah-blah◼◻◻ noun
[UK: blɑː blɑː] [US: ˈblɑː ˈblɑː]

blather[UK: ˈblæ.ðə(r)] [US: ˈblæ.ðər]

blether[UK: ˈble.ðə(r)] [US: ˈble.ðər]

jangle [jangled, jangled, jangling, jangles] verb
[UK: ˈdʒæŋ.ɡl̩] [US: ˈdʒæŋ.ɡl̩]

palaver [palavers] noun
[UK: pə.ˈlɑː.və(r)] [US: pə.ˈlɑː.vər]

rigmarole noun
[UK: ˈrɪɡ.mə.rəʊl] [US: ˈrɪɡ.məroʊl]

ez csak üres fecsegés

that's all hot air[UK: ðæts ɔːl hɒt eə(r)] [US: ðæts ɔːl hɑːt ˈer]

ostoba üres fecsegés

blather[UK: ˈblæ.ðə(r)] [US: ˈblæ.ðər]

blether[UK: ˈble.ðə(r)] [US: ˈble.ðər]

You can find it in:

węgierskiangielski