słownik węgiersko-angielski »

úr w języku angielskim

węgierskiangielski
úr főnév

mr (Mister)◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.stə(r)] [US: ˈmɪ.stər]

Mr [Mrs]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.stə(r)] [US: ˈmɪ.stər]

gentleman [gentlemen]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈdʒentl.mən ˈdʒentl.mən] [US: ˈdʒen.təl.mən ˈdʒen.təl.men]

lord [lords]◼◼◼ noun
[UK: lɔːd] [US: ˈlɔːrd]

sir [sirs]◼◼◻ noun
[UK: sɜː(r)] [US: ˈsɝː]

God [God]◼◼◻ noun
[UK: ɡɒd] [US: ˈɡɑːd]

monsieur [messieurs]◼◼◻ irregular noun
[UK: mə.ˈsjɜː(r)] [US: mə.ˈsjɝː]

mister [misters]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɪ.stə(r)] [US: ˈmɪ.stər]

gent◼◼◻ noun
[UK: dʒent] [US: ˈdʒent]

cap [caps]◼◻◻ noun
[UK: kæp] [US: ˈkæp]

sahib◼◻◻ noun
[UK: sɑːb] [US: sɑːb]

esq (esquire)◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈskwaɪə(r)] [US: ˈe.ˌskwaɪr]

master card noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r) kɑːd] [US: ˈmæst.r̩ ˈkɑːrd]

Mr. [Mr.s] noun

úr (afrikai mohamedán megszólítása) főnév

sidi◼◼◼ noun
[UK: sˈɪdi] [US: sˈɪdi]

úr (maláj megszólítás) főnév

tuan noun
[UK: tʰuan] [US: tʰuan]

úr (vm fölött) főnév

master [masters]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

úr (vm) felett főnév

master [masters]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

úr a maga házában

be master of one's own house[UK: bi ˈmɑːst.ə(r) əv wʌnz əʊn ˈhaʊs] [US: bi ˈmæst.r̩ əv wʌnz ˈoʊn ˈhaʊs]

úr a maga portáján

be cock on one's own dunghill[UK: bi ˈkɒk ɒn wʌnz əʊn ˈdʌŋ.hɪl] [US: bi ˈkɑːk ɑːn wʌnz ˈoʊn ˈdʌŋ.ˌhɪl]

be master of one's own house[UK: bi ˈmɑːst.ə(r) əv wʌnz əʊn ˈhaʊs] [US: bi ˈmæst.r̩ əv wʌnz ˈoʊn ˈhaʊs]

úr a saját szemétdombján (átv)

be cock on one's own dunghill[UK: bi ˈkɒk ɒn wʌnz əʊn ˈdʌŋ.hɪl] [US: bi ˈkɑːk ɑːn wʌnz ˈoʊn ˈdʌŋ.ˌhɪl]

úr asztala

Lord's table[UK: ˈlɔːdz ˈteɪb.l̩] [US: ˈlɔːrdz ˈteɪb.l̩]

úr felkentje

Lord's anointed[UK: ˈlɔːdz ə.ˈnɔɪn.tɪd] [US: ˈlɔːrdz ə.ˌnɔɪ.nəd]

Úr napja

Lord's day◼◼◼[UK: ˈlɔːdz deɪ] [US: ˈlɔːrdz ˈdeɪ]

Úr színeváltozása főnév

transfiguration [transfigurations] noun
[UK: ˌtræn.sfɪ.ɡə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌtræn.sfɪ.ɡə.ˈreɪʃ.n̩]

úrangyala főnév

angelus◼◼◼ noun
[UK: ˈæn.dʒə.ləs] [US: ˈæn.dʒə.ləs]

úrasztal főnév

communion table noun
[UK: kə.ˈmjuː.nɪən ˈteɪb.l̩] [US: kə.ˈmjuː.njən ˈteɪb.l̩]

úrbéres főnév

copyholder noun
[UK: ˈkɒ.pɪ.həʊl.də(r)] [US: ˈkɒ.pɪho.ʊl.dər]

úrbéri birtok főnév

copyhold estate noun
[UK: ˈkɒ.pɪ.həʊld ɪ.ˈsteɪt] [US: ˈkɒ.pɪhoʊld ə.ˈsteɪt]

úrbéri kimutatás főnév

terrier noun
[UK: ˈte.rɪə(r)] [US: ˈte.riər]

úrbéri szolgálat

villein socage[UK: ˈvɪ.leɪn] [US: ˈvɪ.leɪn]

úrfelmutatás főnév

elevation of the host noun
[UK: ˌe.lɪ.ˈveɪʃ.n̩ əv ðə həʊst] [US: ˌe.lə.ˈveɪʃ.n̩ əv ðə hoʊst]

úrfelmutatásra szóló csengetés főnév
vall

sacring-bell noun
[UK: sˈakrɪŋbˈel] [US: sˈækrɪŋbˈel]

úrfi főnév

master [masters]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

úrhatnám fráter

pup[UK: pʌp] [US: ˈpəp]

puppy [puppies] noun
[UK: ˈpʌ.pi] [US: ˈpʌ.pi]

úrhölgy főnév

madam [madams]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.dəm] [US: ˈmæ.dəm]

mam◼◻◻ noun
[UK: ˈmɑːm] [US: ˈmɑːm]

úri melléknév

gentlemanly◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒentl.mən.li] [US: ˈdʒen.təl.mən.li]

12

You can find it in:

węgierskiangielski