słownik węgiersko-angielski »

úgyis w języku angielskim

węgierskiangielski
úgyis határozószó

anyway◼◼◼ adverb
[UK: ˈe.ni.weɪ] [US: ˈe.ni.ˌwe]

after all◼◻◻ adverb
[UK: ˈɑːf.tə(r) ɔːl] [US: ˈæf.tər ɔːl]

one way or another◼◻◻ adverb
[UK: wʌn ˈweɪ ɔː(r) ə.ˈnʌð.ə(r)] [US: wʌn ˈweɪ ɔːr ə.ˈnʌð.r̩]

in any case◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ˈe.ni keɪs] [US: ɪn ˈe.ni ˈkeɪs]

by the way◼◻◻ adverb
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

for sure◼◻◻ adverb
[UK: fɔː(r) ʃʊə(r)] [US: ˈfɔːr ˈʃʊr]

whatever happens adverb
[UK: wɒt.ˈev.ə(r) ˈhæ.pənz] [US: hwʌt.ˈev.r̩ ˈhæ.pənz]

regardless of any action adverb
[UK: rɪ.ˈɡɑːd.ləs əv ˈe.ni ˈæk.ʃn̩] [US: rə.ˈɡɑːrd.ləs əv ˈe.ni ˈæk.ʃn̩]

without further action needed adverb
[UK: wɪð.ˈaʊt ˈfɜː.ðə(r) ˈæk.ʃn̩ ˈniː.dɪd] [US: wɪð.ˈaʊt ˈfɝː.ðər ˈæk.ʃn̩ ˈniː.dəd]

feleslegesen díszíti azt, ami úgyis szép

paint the lily[UK: peɪnt ðə ˈlɪ.li] [US: ˈpeɪnt ðə ˈlɪ.li]

You can find it in:

węgierskiangielski