słownik węgiersko-angielski » ízel w języku angielskim

węgierskiangielski
ízel ige

joint verb
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

ízelt melléknévi igenév
gépt

link-belt participle
[UK: lɪŋk belt] [US: ˈlɪŋk ˈbelt]

ízelt (multiarticulatus) melléknévi igenév

multi-articulate participle
[UK: ˈmʌlt.i ɑː.ˈtɪ.kjʊ.lət] [US: ˈmʌlti arˈtɪ.kjə.ˌlet]

ízeltlábú főnév

arthropod◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.θrə.pɒd] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd]

ízeltlábú (állat) melléknév

articulated adjective
[UK: ɑː.ˈtɪ.kju.leɪ.tɪd] [US: arˈtɪ.kjə.ˌle.təd]

ízeltlábú nemzetség főnév

arthropod genus noun
[UK: ˈɑː.θrə.pɒd ˈdʒiː.nəs] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd ˈdʒiː.nəs]

ízeltlábúak főnév

arthropod◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.θrə.pɒd] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd]

ízeltlábúak (Arthropoda)

arthropods◼◼◼[UK: ˈɑː.θrə.pɒdz] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːdz]

arthropoda[UK: ˌɑːθrəpˈəʊdə] [US: ˌɑːrθrəpˈoʊdə]

ízeltlábúak családja főnév

arthropod family noun
[UK: ˈɑː.θrə.pɒd ˈfæ.mə.li] [US: ˈɑːr.θrə.ˌpɑːd ˈfæ.mə.li]

ízeltlábúakra jellemző

arthropodal adjective
[UK: ˈɑːθrəpˌɒdəl] [US: ˈɑːrθrəpˌɑːdəl]

arthropodous[UK: ˌɑːθrəpˈɒdəs] [US: ˌɑːrθrəpˈɑːdəs]

ízelítő főnév

taste◼◼◼ noun
[UK: teɪst] [US: ˈteɪst]

foretaste noun
[UK: ˈfɔː.teɪst] [US: fɔːr.ˈteɪst]

ízelítő (vmiből)

a taste of something[UK: ə teɪst əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə ˈteɪst əv ˈsʌm.θɪŋ]

ízelítőül adott

token[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

aljas hízelgés

fulsome flattery[UK: ˈfʊl.səm ˈflæ.tə.ri] [US: ˈfʊl.səm ˈflæ.tə.ri]

behízeleg ige

get a leg in verb
[UK: ˈɡet ə leɡ ɪn] [US: ˈɡet ə ˈleɡ ɪn]

behízelgi magát

cajole verb
[UK: kə.ˈdʒəʊl] [US: kəˈdʒoʊl]

get a leg in[UK: ˈɡet ə leɡ ɪn] [US: ˈɡet ə ˈleɡ ɪn]

behízelgi magát vk kegyeibe

wheedle oneself into somebody's favour[UK: ˈwiːd.l̩ wʌn.ˈself ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈwiːd.l̩ wʌn.ˈself ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪ.vər]

behízelgi magát vkinél

crawl into somebody's favour[UK: krɔːl ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈkrɒl ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪ.vər]

insinuate oneself into somebody's favour[UK: ɪn.ˈsɪ.njʊeɪt wʌn.ˈself ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪ.və(r)] [US: ˌɪn.ˈsɪ.njueɪt wʌn.ˈself ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪ.vər]

suck up to somebody[UK: sʌk ʌp tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsək ʌp ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

behízelgés főnév

insinuation◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˌsɪ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌsɪ.njuː.ˈeɪʃ.n̩]

behízel melléknév

ingratiating◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈɡreɪ.ʃɪeɪt.ɪŋ] [US: ɪŋ.ˈɡreɪ.ʃi.ˌet.ɪŋ]

insinuating◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈsɪ.njʊeɪt.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈsɪ.njueɪt.ɪŋ]

sweet◼◼◻ adjective
[UK: swiːt] [US: ˈswiːt]

coaxing◼◻◻ adjective
[UK: ˈkəʊks.ɪŋ] [US: ˈkoʊks.ɪŋ]

suave◼◻◻ adjective
[UK: swɑːv] [US: ˈswɑːv]

insinuative adjective
[UK: ɪnsˈɪnjuːətˌɪv] [US: ɪnsˈɪnjuːətˌɪv]

insinuatory adjective
[UK: ɪnsˈɪnjuːətəri] [US: ɪnsˈɪnjuːətˌoːri]

silken adjective
[UK: ˈsɪlkən] [US: ˈsɪlkən]

silky adjective
[UK: ˈsɪlk.i] [US: ˈsɪlk.i]

smooth-faced adjective
[UK: smuːð feɪst] [US: ˈsmuːð ˈfeɪst]

smooth-spoken adjective
[UK: smuːð ˈspəʊkən] [US: ˈsmuːð ˈspoʊkən]

smooth-tongue adjective
[UK: smuːð tʌŋ] [US: ˈsmuːð ˈtəŋ]

unctuous adjective
[UK: ˈʌŋk.tʃʊəs] [US: ˈʌŋt.ʃwəs]

behízelgő hangú

sweet-voiced[UK: swiːt vɔɪst] [US: ˈswiːt ˌvɔɪst]

behízelgő modor

silky manner[UK: ˈsɪlk.i ˈmæ.nə(r)] [US: ˈsɪlk.i ˈmæ.nər]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies