słownik węgiersko-angielski » általánosan w języku angielskim

węgierskiangielski
általánosan határozószó

generally◼◼◼ adverb
[UK: ˈdʒen.r̩əl.i] [US: ˈdʒen.r̩əl.i]

globally◼◻◻ adverb
[UK: ˈɡləʊ.bli] [US: ˈɡloʊ.bli]

universally◼◻◻ adverb
[UK: ˌjuː.nɪ.ˈvɜː.sə.li] [US: ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sə.li]

vulgarly adverb
[UK: ˈvʌl.ɡə.li] [US: ˈvʌl.ɡə.li]

általánosan elfogadott

accepted adjective
[UK: ək.ˈsep.tɪd] [US: æk.ˈsep.təd]

admitted[UK: əd.ˈmɪ.tɪd] [US: əd.ˈmɪ.təd]

current[UK: ˈkʌ.rənt] [US: ˈkɜː.rənt]

általánosan elfogadott volta (vmnek) főnév

receivedness noun
[UK: rɪˈsiːvdnəs ] [US: rəˈsivdnəs ]

általánosan elismert

generally recognised◼◼◼[UK: ˈdʒen.r̩əl.i ˈrek.əɡ.naɪzd] [US: ˈdʒen.r̩əl.i ˈrek.əɡ.naɪzd]

általánosan elterjedt melléknév

widespread adjective
[UK: ˈwaɪd.spred] [US: ˈwaɪd.ˈspred]

általánosan elterjedt nézet

widely held view[UK: ˈwaɪd.li held vjuː] [US: ˈwaɪd.li ˈheld ˈvjuː]

általánosan használt melléknév

vulgar adjective
[UK: ˈvʌl.ɡə(r)] [US: ˈvʌl.ɡər]

általánosan tartja magát

pass current[UK: pɑːs ˈkʌ.rənt] [US: ˈpæs ˈkɜː.rənt]

run current[UK: rʌn ˈkʌ.rənt] [US: ˈrən ˈkɜː.rənt]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies