słownik Polsko-Angielski »

nara w języku angielskim

PolskiAngielski
nara adjective

later◼◼◼ adjective

nara

bye◼◼◼

good day

nara noun

goodbye [goodbyes]◼◼◻ noun

cheerio [cheerios]◼◻◻ noun

adieu [adieux]◼◻◻ noun

farewell [farewells] noun

narada noun

meeting [meetings]◼◼◼ noun

council [councils]◼◼◼ noun

conference [conferences]◼◼◼ noun

deliberation [deliberations]◼◼◻ noun

consultation [consultations]◼◼◻ noun

assembly [assemblies]◼◻◻ noun

appointment [appointments]◼◻◻ noun

query [queries]◼◻◻ noun

naradzać verb

confer [conferred, conferred, conferring, confers]◼◼◼ verb

consult [consulted, consulted, consulting, consults]◼◼◼ verb

naradzać adjective

deliberate◼◼◻ adjective

naramiennik noun

epaulette [epaulettes]◼◼◼ noun

pauldron◼◼◻ noun

narastać irregular verb

grow [grew, grown, growing, grows]◼◼◼ irregular verb

narastać verb

increase [increased, increased, increasing, increases]◼◼◼ verb

develop [developed, developed, developing, develops]◼◼◻ verb

expand [expanded, expanded, expanding, expands]◼◻◻ verb

narastać noun

rise [rises]◼◼◻ noun

wax [waxes]◼◻◻ noun

narastający adjective

cumulative◼◼◼ adjective

naraz adverb

together◼◼◼ adverb

simultaneously◼◼◼ adverb

suddenly◼◼◼ adverb

collectively◼◻◻ adverb

concurrently◼◻◻ adverb

abruptly adverb

naraz adjective

simultaneous◼◼◼ adjective

sudden◼◼◼ adjective

concurrent◼◼◻ adjective

overnight◼◻◻ adjective

narażać noun

risk [risks]◼◼◼ noun

subject [subjects]◼◼◻ noun

narażać verb

expose [exposed, exposed, exposing, exposes]◼◼◼ verb

12