słownik angielsko-węgierski » mercury w języku węgierskim

angielskiwęgierski
Mercury noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈmɝː.kjə.ri]

Higany (ásv)◼◼◼ főnév

mercury noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈmɝː.kjə.ri]

követ◼◼◼ főnév

mercurius◼◼◼ főnév

Mercury noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈmɝː.kjə.ri]

Merkúr◼◼◻ főnév

mercury noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈmɝː.kjə.ri]

kéneső◼◻◻ főnév

Mercury noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈmɝː.kjə.ri]

Merkúr bolygó főnév

merkúrcsillag főnév

mercury noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈmɝː.kjə.ri]

egynyári szélfű (Mercurialis annua) főnév

hírnök főnév

küldönc főnév

kutyatej (Euphorbia) főnév

szélfű (Mercurialis annua) főnév

mercury (Hg) noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈmɝː.kjə.ri]

higany◼◼◼ főnév

mercury barometer noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri bə.ˈrɒ.mɪ.tə(r)]
[US: ˈmɝː.kjə.ri bə.ˈrɑː.mə.tər]

higanybarométer főnév

mercury column noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri ˈkɒ.ləm]
[US: ˈmɝː.kjə.ri ˈkɑː.ləm]

higanyoszlop főnév

mercury free adjective
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri friː]
[US: ˈmɝː.kjə.ri ˈfriː]

higanymentes◼◼◼ melléknév

mercury fulminate [UK: ˈmɜː.kjʊ.ri ˈfʌl.mɪ.neɪt]
[US: ˈmɝː.kjə.ri ˈfʊl.mə.ˌnet]

higany-fulminát

mercury lamp noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri læmp]
[US: ˈmɝː.kjə.ri ˈlæmp]

higanygőzlámpa főnév

mercury plating noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri ˈpleɪt.ɪŋ]
[US: ˈmɝː.kjə.ri ˈpleɪt.ɪŋ]

foncsorozás főnév

mercury vapour lamp noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri ˈveɪ.pə(r) læmp]
[US: ˈmɝː.kjə.ri ˈveɪ.pər ˈlæmp]

higanygőzlámpa◼◼◼ főnév

mercury-bearing noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri ˈbeər.ɪŋ]
[US: ˈmɝː.kjə.ri ˈber.ɪŋ]

higanytartalmú◼◼◼ melléknév
ásv

higanytermő főnév

mercury-vapour lamp [UK: ˈmɜːkjʊri ˈveɪpə læmp ]
[US: ˈmɜrkjəri-vapour læmp ]

higanygőzlámpa

higanylámpa

annual mercury noun
[UK: ˈæ.njuəl ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈæ.njuːəl ˈmɝː.kjə.ri]

egynyári szélfű (Mercurialis annua)

szélfű (Mercurialis annua) főnév

dog's mercury noun
[UK: ˈdɒɡz ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈdɒɡz ˈmɝː.kjə.ri]

kutyatejfű (Mercurialis perennis) főnév

English mercury (good king Henry) [UK: ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˈmɝː.kjə.ri]

egynyári szélfű (szélfű) (Mercurialis annua)

French mercury noun
[UK: frentʃ ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈfrentʃ ˈmɝː.kjə.ri]

egynyári szélfű (Mercurialis annua)

szélfű (Mercurialis annua) főnév

garden mercury noun
[UK: ˈɡɑːd.n̩ ˈmɜː.kjʊ.ri]
[US: ˈɡɑːr.dn̩ ˈmɝː.kjə.ri]

szélfű (Mercurialis annua) főnév

the mercury is falling [UK: ðə ˈmɜː.kjʊ.ri ɪz ˈfɔːl.ɪŋ]
[US: ðə ˈmɝː.kjə.ri ˈɪz ˈfɑːl.ɪŋ]

csökken a hőmérséklet

esik a barométer

esik a hőmérő

You can find it in:

angielskiwęgierski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies