Ruščina-Angličtina slovník »

бунтовщик znamená v Angličtina

RuščinaAngličtina
бунтовщик noun
{m}

insurgent(rebel)
noun
[UK: ɪn.ˈsɜː.dʒənt] [US: ˌɪn.ˈsɝː.dʒənt]

insurrectionist [insurrectionists](person who provokes insurrection)
noun
[UK: ˈɪn.sə.ˈrek.ʃnɪst] [US: ˈɪn.sə.ˈrek.ʃnɪst]

mutineer [mutineers](someone who participates in mutiny)
noun
[UK: ˌmjuː.tɪ.ˈnɪə(r)] [US: ˌmjuː.tə.ˈnɪr]

rebel [rebels](person who resists an established authority)
noun
[UK: rɪ.ˈbel] [US: ˈre.bəl]

rioter [rioters](one who riots)
noun
[UK: ˈraɪə.tə(r)] [US: ˈraɪə.tər]