Portugál-Német szótár »

fé jelentése németül

PortugálNémet
noun

die Zuversicht [der Zuversicht; — ] Substantiv
f

culaamilácea

Kraftmehl

culaamilácea noun

die Stärke [der Stärke; die Stärken] Substantiv
f

nix noun

der Phönix [des Phönixes; die Phönixe] Substantiv
m

retro noun

der Sarg [des Sargs, des Sarges; die Särge] Substantiv
m

rias noun

die Ferien [—; die Ferien] Substantiv
f

rtil adjective

fruchtbar [fruchtbarer; am fruchtbarsten] Adjektiv
adj

assa-tida

Teufelsdreck

auto-da-

Glaubensgericht

Glaubenshandlung

ca noun

das Café [des Cafés; die Cafés] Substantiv
n

der Kaffee [des Kaffees; die Kaffees] Substantiv
m

ca-da-manhã noun

das Frühstück [des Frühstücksdes Frühstückes; die Frühstücke] Substantiv
n

rem noun

die Geisel [der Geisel; die Geiseln] Substantiv
f

ter verb

rechnen [rechnete; hat gerechnet] (auf +AKK) Verb
v

ter

sich verlassen auf

ter verb

vertrauen [vertraute; hat vertraut] (auf +AKK) Verb
v

További keresési lehetőségek:

PortugálNémet