Nemčina-Ruščina slovník »

hu znamená v Ruščina

NemčinaRuščina
hu

возглас отвращения

вот так так

фи

hu!

фи!

фу!

ben

ближний

здесь

bsch [bscher; am bschesten] Adjektiv
adj

красивыйadjective

милыйadjective

симпатичныйadjective

хорошенькийadjective

der Hubschrauber [des Hubschraubers; die Hubschrauber] Substantiv
m

вертолетnoun

der Huf [des Huf(e)s; die Hufe] Substantiv
m

копытоnoun

das Hufeisen [des Hufeisens; die Hufeisen] Substantiv
n

подковаnoun

die fte [der fte; die ften] Substantiv
f

бедроnoun

der gel [des gels; die gel] Substantiv
m

бугорnoun

холмnoun

das Huhn [des Huhn(e)s; die hner] Substantiv
n

курицаnoun

hner pl

курицы

das hnerauge [des hnerauges; die hneraugen] Substantiv
n

мозольnoun

die Huld [der Huld; —] Phrase
f

благосклонностьnoun

милостьnoun

одолжениеnoun

die lle [der lle; die llen] Substantiv
f

оберткаnoun

оболочкаnoun

покровnoun

упаковкаnoun

футлярnoun

lle in ~ und Fülle

в изобилии

llen [llte; hat gellt] Verb
v

завертыватьverb

укутыватьverb

einllen [llte ein; hat eingellt] Verb
v

закутатьverb

укрытьverb

die lse [der lse; die lsen] Substantiv
f

втулкаnoun

гильзаnoun

стручокnoun

lsenboden

паутина

lsentragend

бобовый

human [humaner; am humansten] Adjektiv
adj

гуманныйadjective

der Humanismus [des Humanismus; —] Substantiv
m

гуманизмnoun

12