Magyar-Angol szótár »

tanúságot tesz (vmről) jelentése angolul

MagyarAngol
tanúságot tesz (vmről)

bear evidence of something[UK: beə(r) ˈe.vɪ.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ˈe.və.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

certify to something[UK: ˈsɜː.tɪ.faɪ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɝː.tə.ˌfaɪ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

give evidence of something[UK: ɡɪv ˈe.vɪ.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈe.və.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol