Magyar-Angol szótár »

sztrájkol jelentése angolul

MagyarAngol
sztrájkol ige

strike [struck, struck, striking, strikes]◼◼◼ irregular verb
[UK: straɪk strʌk strʌk] [US: ˈstraɪk ˈstrək ˈstrək]

go on strike◼◼◻ verb
[UK: ɡəʊ ɒn straɪk] [US: ˈɡoʊ ɑːn ˈstraɪk]

be on strike◼◻◻ verb
[UK: bi ɒn straɪk] [US: bi ɑːn ˈstraɪk]

be out verb
[UK: bi ˈaʊt] [US: bi ˈaʊt]

sztrájkolni kezd

walk out[UK: wɔːk ˈaʊt] [US: ˈwɑːk ˈaʊt]

sztrájkoló főnév

striker [strikers]◼◼◼ noun
[UK: ˈstraɪkə(r)] [US: ˈstraɪkər]

sztrájkoló munkás főnév

striker [strikers] noun
[UK: ˈstraɪkə(r)] [US: ˈstraɪkər]

sztrájkolók főnév

strikers◼◼◼ noun
[UK: ˈstraɪkəz] [US: ˈstraɪkərz]

a munkások sztrájkolnak

the workers are out[UK: ðə ˈwɜːk.əz ə(r) ˈaʊt] [US: ðə ˈwɝː.kərz ˈɑːr ˈaʊt]

éhségsztrájkol ige

hunger-strike◼◻◻ verb
[UK: ˈhʌŋ.ɡə(r) straɪk] [US: ˈhʌŋ.ɡər ˈstraɪk]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol