Magyar-Angol szótár » pályázik (vmre) jelentése angolul

MagyarAngol
pályázik (vmre)

run for◼◼◼ verb
[UK: rʌn fɔː(r)] [US: ˈrən ˈfɔːr]

run for something◼◻◻[UK: rʌn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrən ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

angle for something[UK: ˈæŋ.ɡl̩ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæŋ.ɡl̩ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

be out after something[UK: bi ˈaʊt ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈaʊt ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

compete for something[UK: kəm.ˈpiːt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: kəm.ˈpiːt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

make a bid for something[UK: ˈmeɪk ə bɪd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈbɪd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol