Magyar-Angol szótár »

nincs otthon jelentése angolul

MagyarAngol
nincs otthon

be out◼◼◼[UK: bi ˈaʊt] [US: bi ˈaʊt]

is away◼◻◻[UK: ɪz ə.ˈweɪ] [US: ˈɪz ə.ˈweɪ]

be away from home[UK: bi ə.ˈweɪ frəm həʊm] [US: bi ə.ˈweɪ frəm hoʊm]

be gone[UK: bi ɡɒn] [US: bi ˈɡɒn]

be not at home[UK: bi nɒt ət həʊm] [US: bi ˈnɑːt ət hoʊm]

be out of the house[UK: bi ˈaʊt əv ðə ˈhaʊs] [US: bi ˈaʊt əv ðə ˈhaʊs]

he is gone[UK: hiː ɪz ɡɒn] [US: ˈhiː ˈɪz ˈɡɒn]

nincs otthona

have nowhere to lay one's head[UK: həv ˈnəʊ.weə(r) tuː leɪ wʌnz hed] [US: həv ˈnoʊ.weə(r) ˈtuː ˈleɪ wʌnz ˈhed]

azt hiszem, nincs otthon

I fancy he is out[UK: ˈaɪ ˈfæn.si hiː ɪz ˈaʊt] [US: ˈaɪ ˈfæn.si ˈhiː ˈɪz ˈaʊt]

ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek

when the cat's away the mice will play[UK: wen ðə ˈkæts ə.ˈweɪ ðə maɪs wɪl ˈpleɪ] [US: hwen ðə ˈkæts ə.ˈweɪ ðə ˈmaɪs wɪl ˈpleɪ]

senki számára nincs otthon

not be at home to anyone[UK: nɒt bi ət həʊm tuː ˈe.ni.wʌn] [US: ˈnɑːt bi ət hoʊm ˈtuː ˈe.ni.wʌn]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol