Magyar-Angol szótár »

megcsíp vkt jelentése angolul

MagyarAngol
megcsíp vkt

give somebody a pinch[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə pɪntʃ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈpɪntʃ]

take a dig at somebody[UK: teɪk ə dɪɡ ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ə ˈdɪɡ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megcsíp vkt (átv)

have a dig at somebody[UK: həv ə dɪɡ ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈdɪɡ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol