Magyar-Angol szótár »

másnaposság jelentése angolul

MagyarAngol
másnaposság főnév

hangover (aftereffects of drunkenness) [hangovers]◼◼◼ noun
[UK: ˈhæŋ.əʊ.və(r)] [US: ˈhæŋo.ʊ.və(r)]

black-dog noun
[UK: blæk dɒɡ] [US: ˈblæk ˈdɔːɡ]

crapulence noun
[UK: ˈkræ.pjʊ.ləns] [US: ˈkræ.pjʊ.ləns]

crapulosity noun
[UK: krˌapjʊlˈɒsɪti] [US: krˌæpjʊlˈɑːsɪɾi]

crapulousness noun
[UK: krˈapjʊləsnəs] [US: krˈæpjʊləsnəs]

hang-over [hang-overs] noun
[UK: hæŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhæŋ ˈoʊv.r̩]

hot coppers noun
[UK: hɒt ˈkɒ.pəz] [US: hɑːt ˈkɑː.pərz]

morning after the night before noun
[UK: ˈmɔːn.ɪŋ ˈɑːf.tə(r) ðə naɪt bɪ.ˈfɔː(r)] [US: ˈmɔːrn.ɪŋ ˈæf.tər ðə ˈnaɪt bɪ.ˈfɔːr]

a másnaposság

the morning after the night before[UK: ðə ˈmɔːn.ɪŋ ˈɑːf.tə(r) ðə naɪt bɪ.ˈfɔː(r)] [US: ðə ˈmɔːrn.ɪŋ ˈæf.tər ðə ˈnaɪt bɪ.ˈfɔːr]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol