Magyar-Angol szótár » kihangsúlyoz (vmit) jelentése angolul

MagyarAngol
kihangsúlyoz (vmit) ige

bring something into relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

lay emphasis on something verb
[UK: leɪ ˈem.fə.sɪs ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈleɪ ˈem.fə.ˌsɪs ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

place emphasis on something verb
[UK: ˈpleɪs ˈem.fə.sɪs ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪs ˈem.fə.ˌsɪs ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

throw something into relief verb
[UK: ˈθrəʊ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈθroʊ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol