Magyar-Angol szótár »

kellék jelentése angolul

MagyarAngol
kellék főnév

paraphernalia [paraphernalia]◼◼◼ noun
[UK: ˌpæ.rə.fə.ˈneɪ.lɪə] [US: ˌpe.rə.fə.ˈneɪ.ljə]

accessory [accessories]◼◼◼ noun
[UK: ək.ˈse.sə.ri] [US: æk.ˈse.sə.ri]

materials◼◼◻ noun
[UK: mə.ˈtɪə.rɪəlz] [US: mə.ˈtɪ.riəlz]

ingredient [ingredients]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈɡriː.dɪənt] [US: ɪŋ.ˈɡriː.diənt]

fixture [fixtures]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪks.tʃə(r)] [US: ˈfɪks.tʃər]

appurtenance [appurtenances]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpɜː.tɪ.nəns] [US: ə.ˈpɝː.tɪ.nəns]

implement [implements]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

makings◼◻◻ noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋz] [US: ˈmeɪk.ɪŋz]

necessity [necessities]◼◻◻ noun
[UK: nɪ.ˈse.sɪ.ti] [US: nə.ˈse.sə.ti]

requirement [requirements]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈkwaɪə.mənt] [US: rɪ.ˈkwaɪr.mənt]

requisite [requisites]◼◻◻ noun
[UK: ˈre.kwɪ.zɪt] [US: ˈre.kwə.zət]

prerequisite [prerequisites]◼◻◻ noun
[UK: ˌpriː.ˈre.kwɪ.zɪt] [US: pri.ˈre.kwə.zət]

attachment [attachments]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈtæt.ʃmənt] [US: ə.ˈtæt.ʃmənt]

tackle [tackles]◼◻◻ noun
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

add-on [add-ons] noun

consumables noun
[UK: kən.ˈsjuː.məb.l̩z] [US: kən.ˈsjuː.məb.l̩z]

habiliment noun
[UK: hə.ˈbɪ.lɪ.mənt] [US: hə.ˈbɪ.lə.mənt]

kellék (színházi) főnév

prop [props]◼◼◼ noun
[UK: prɒp] [US: ˈprɑːp]

kellék- melléknév

associated◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈsəʊ.ʃieɪ.tɪd] [US: əˈso.ʊ.ʃieɪ.tɪd]

kellékek

accessories◼◼◼[UK: ək.ˈse.sə.riz] [US: æk.ˈse.sə.riz]

properties◼◼◻[UK: ˈprɒ.pə.tɪz] [US: ˈprɑː.pər.tiz]

fittings◼◻◻[UK: ˈfɪ.tɪŋz] [US: ˈfɪ.tɪŋz]

tackle◼◻◻[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

utensils◼◻◻[UK: juː.ˈten.sɪlz] [US: juː.ˈten.səlz]

fixings noun
[UK: fɪk.sɪŋz] [US: ˈfɪk.sɪŋz]

furnishment[UK: ˈfɜːnɪʃmənt ] [US: ˈfɜrnɪʃmənt ]

makings[UK: ˈmeɪk.ɪŋz] [US: ˈmeɪk.ɪŋz]

minor details[UK: ˈmaɪ.nə(r) ˈdiː.teɪlz] [US: ˈmaɪ.nər də.ˈteɪlz]

teagle[UK: ˈtiː.ɡəl] [US: ˈtiː.ɡəl]

theatricals[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z] [US: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z]

kellékekkel ellátott melléknév

propertied adjective
[UK: ˈprɒ.pə.tɪd] [US: ˈprɒ.pə.tɪd]

kellékes

property man◼◼◼ adjective
[UK: ˈprɒ.pə.ti mæn] [US: ˈprɑː.pər.ti ˈmæn]

property master [property masters]◼◼◻ noun

kellékes (színházi) főnév

propman [propmen]◼◼◼ irregular noun
[UK: prˈɒpmən prˈɒpmen] [US: prˈɑːpmən prˈɑːpmen]

kellékes (színpadi) főnév

property-man [property-men] irregular noun
[UK: ˈprɒ.pə.ti mæn ˈprɒ.pə.ti men] [US: ˈprɑː.pər.ti ˈmæn ˈprɑː.pər.ti ˈmen]

property-master noun
[UK: ˈprɒ.pə.ti ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈprɑː.pər.ti ˈmæst.r̩]

kellékkel ellátott melléknév

propertied adjective
[UK: ˈprɒ.pə.tɪd] [US: ˈprɒ.pə.tɪd]

kellékszavatosság főnév

warranty that goods are of a specified quality noun

kelléktár (színpadi) főnév

property-room noun
[UK: ˈprɒ.pə.ti ruːm] [US: ˈprɑː.pər.ti ˈruːm]

bűvészkellék főnév

fake [fakes]◼◼◼ noun
[UK: feɪk] [US: ˈfeɪk]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol