Magyar-Angol szótár »

ajándék jelentése angolul

MagyarAngol
ajándék főnév

gift [gifts]◼◼◼ noun
[UK: ɡɪft] [US: ˈɡɪft]

present [presents]◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈzent] [US: ˈpre.zənt]

souvenir [souvenirs]◼◼◻ noun
[UK: ˌsuː.və.ˈnɪə(r)] [US: ˌsuː.və.ˈnɪr]

offering [offerings]◼◼◻ noun
[UK: ˈɒ.fər.ɪŋ] [US: ˈɒ.fər.ɪŋ]

donation (gift) [donations]◼◻◻ noun
[UK: dəʊ.ˈneɪʃ.n̩] [US: doʊ.ˈneɪʃ.n̩]

presentation [presentations]◼◻◻ noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩]

ajándék főnév
vmihez

giveaway [giveaways]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɪ.və.weɪ] [US: ˈɡɪ.və.ˌwe]

ajándék főnév

testimonial [testimonials]◼◻◻ noun
[UK: ˌtest.ɪ.ˈməʊ.nɪəl] [US: ˌtest.əˈmo.ʊ.niəl]

largesse noun
[UK: lɑː.ˈdʒes] [US: larˈɡes]

be present noun
[UK: bi prɪ.ˈzent] [US: bi ˈpre.zənt]

gratuity [gratuities] noun
[UK: ɡrə.ˈtjuːɪ.ti] [US: ɡrə.ˈtuːə.ti]

handsel noun
[UK: ˈhænd.səl] [US: ˈhæn.sʌl]

lagniappe noun
[UK: lˈaɡnɪˌap] [US: lˈæɡnɪˌæp]

largess noun
[UK: ˈlɑː.dʒəs] [US: ˈlɑːr.dʒəs]

benediction [benedictions] noun
[UK: ˌbe.nɪ.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˌbe.nə.ˈdɪk.ʃn̩]

cumshaw noun
[UK: kˈʌmʃɔː] [US: kˈʌmʃɔː]

douceur noun
[UK: duː.ˈsɜː] [US: duː.ˈsɜːr]

hansel noun
[UK: ˈhæn.səl] [US: ˈhæn.səl]

sportula noun
[UK: spˈɔːtjʊlə] [US: spˈoːrtʃələ]

ajándék (pénzajándék) főnév

gratification [gratifications]◼◼◼ noun
[UK: ˌɡræ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɡræ.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

ajándék

gift horse◼◼◼

gift-horse[UK: ɡɪft hɔːs] [US: ˈɡɪft ˈhɔːrs]

ajándék lónak ne nézd a fogát

don't look a gift horse in the mouth◼◼◼[UK: dəʊnt lʊk ə ɡɪft hɔːs ɪn ðə maʊθ] [US: ˈdoʊnt ˈlʊk ə ˈɡɪft ˈhɔːrs ɪn ðə ˈmaʊθ]

beggars cannot be choosers[UK: ˈbe.ɡərz ˈkæn.ɒt bi ˈtʃuː.zə(r)z] [US: ˈbe.ɡərz ˈkæn.ɑːt bi ˈtʃuː.zərz]

ajándék lónak ne nézd a fogát (átv)

never look a gift-horse in the mouth[UK: ˈne.və(r) lʊk ə ɡɪft hɔːs ɪn ðə maʊθ] [US: ˈne.vər ˈlʊk ə ˈɡɪft ˈhɔːrs ɪn ðə ˈmaʊθ]

ajándék volt

it was a gift◼◼◼[UK: ɪt wɒz ə ɡɪft] [US: ˈɪt wəz ə ˈɡɪft]

ajándék-kupon főnév

gift coupon noun
[UK: ɡɪft ˈkuː.pɒn] [US: ˈɡɪft ˈkuː.ˌpɒn]

ajándékba ad

give away◼◼◼[UK: ɡɪv ə.ˈweɪ] [US: ˈɡɪv ə.ˈweɪ]

ajándékba ad (vmit) vknek ige

make a gift of something to somebody verb
[UK: ˈmeɪk ə ɡɪft əv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ə ˈɡɪft əv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ajándékba adott főnév

keepsake [keepsakes] noun
[UK: ˈkiːp.seɪk] [US: ˈkiːp.ˌsek]

ajándékba kap (vmit) ige

acquire something by free gift verb
[UK: ə.ˈkwaɪə(r) ˈsʌm.θɪŋ baɪ friː ɡɪft] [US: ə.ˈkwaɪər ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈfriː ˈɡɪft]

ajándékba kaptam

it was given to me◼◼◼[UK: ɪt wɒz ɡɪv.n̩ tuː miː] [US: ˈɪt wəz ˈɡɪv.n̩ ˈtuː ˈmiː]

ajándékbolt főnév

gift shop◼◼◼ noun
[UK: ɡɪft ʃɒp] [US: ˈɡɪft ˈʃɑːp]

souvenir shop◼◻◻ noun
[UK: ˌsuː.və.ˈnɪə(r) ʃɒp] [US: ˌsuː.və.ˈnɪr ˈʃɑːp]

fancy-shop noun
[UK: ˈfæn.si ʃɒp] [US: ˈfæn.si ˈʃɑːp]

gift-shop noun
[UK: ɡɪft ʃɒp] [US: ˈɡɪft ˈʃɑːp]

ajándékcsomag főnév

gift parcel◼◼◼ noun
[UK: ɡɪft ˈpɑːs.l̩] [US: ˈɡɪft ˈpɑːr.sl̩]

ajándékdoboz főnév

gift box◼◼◼ noun

ajándékkártya főnév

gift card phrase

ajándékként

as a present◼◼◼[UK: əz ə prɪ.ˈzent] [US: ˈæz ə ˈpre.zənt]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol