Magyar-Angol szótár »

összeszed jelentése angolul

MagyarAngol
összeszed ige

collect◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈlekt] [US: kə.ˈlekt]

gather◼◼◼ verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r)] [US: ˈɡæ.ðər]

pick up (to gather)◼◼◼ verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

pack◼◼◻ verb
[UK: pæk] [US: ˈpæk]

muster [mustered, mustered, mustering, musters]◼◼◻ verb
[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

rally◼◼◻ verb
[UK: ˈræ.li] [US: ˈræ.li]

gather up◼◼◻ verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r) ʌp] [US: ˈɡæ.ðər ʌp]

muster up◼◻◻ verb
[UK: ˈmʌ.stə(r) ʌp] [US: ˈmʌ.stər ʌp]

rake◼◻◻ verb
[UK: reɪk] [US: ˈreɪk]

must up verb
[UK: mʌst ʌp] [US: ˈməst ʌp]

rake up verb
[UK: reɪk ʌp] [US: ˈreɪk ʌp]

upgather verb
[UK: ʌpɡˈaðə] [US: ʌpɡˈæðɚ]

összeszed (erőt, bátorságot) ige

summon [summoned, summoned, summoning, summons]◼◼◼ verb
[UK: ˈsʌ.mən] [US: ˈsʌ.mən]

összeszed (vkit) (átv) ige

get together◼◼◼ verb
[UK: ˈɡet tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈɡet tə.ˈɡe.ðər]

összeszed (vmit) ige

gather up something verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r) ʌp ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡæ.ðər ʌp ˈsʌm.θɪŋ]

rustle something verb
[UK: ˈrʌs.l̩ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrʌs.l̩ ˈsʌm.θɪŋ]

összeszed (újra) ige

recollect [recollected, recollected, recollecting, recollects]◼◼◼ verb
[UK: ˌrek.ə.ˈlekt] [US: ˌrek.ə.ˈlekt]

összeszedeget ige

glean [gleaned, gleaned, gleaning, gleans]◼◼◼ verb
[UK: ɡliːn] [US: ˈɡliːn]

összeszedett

collected◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈlek.tɪd] [US: kə.ˈlek.təd]

pickup [pickups] noun
[UK: ˈpɪkʌp] [US: ˈpɪˌkəp]

recollected adjective
[UK: ˌrek.ə.ˈlek.tɪd] [US: ˌrek.ə.ˈlek.təd]

összeszedettség főnév

collectedness noun
[UK: kəˈlɛktɪdnəs ] [US: kəˈlɛktədnəs ]

composedness noun
[UK: kəmˈpəʊzdnəs ] [US: kəmˈpoʊzdnəs ]

recollectedness noun
[UK: ˌriːkəˈlɛktɪdnəs ] [US: ˌrɛkəˈlɛktɪdnəs ]

összeszedi a bátorságát

gather confidence[UK: ˈɡæ.ðə(r) ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈɡæ.ðər ˈkɑːn.fə.dəns]

must up one's courage[UK: mʌst ʌp wʌnz ˈkʌ.rɪdʒ] [US: ˈməst ʌp wʌnz ˈkɜː.rədʒ]

muster one's courage[UK: ˈmʌ.stə(r) wʌnz ˈkʌ.rɪdʒ] [US: ˈmʌ.stər wʌnz ˈkɜː.rədʒ]

muster up one's courage[UK: ˈmʌ.stə(r) ʌp wʌnz ˈkʌ.rɪdʒ] [US: ˈmʌ.stər ʌp wʌnz ˈkɜː.rədʒ]

összeszedi a gondolatait

compose one's thoughts[UK: kəm.ˈpəʊz wʌnz ˈθɔːts] [US: kəmˈpoʊz wʌnz ˈθɔːts]

put one's thoughts together[UK: ˈpʊt wʌnz ˈθɔːts tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈpʊt wʌnz ˈθɔːts tə.ˈɡe.ðər]

összeszedi az eszét

collect one's wits[UK: kə.ˈlekt wʌnz wɪts] [US: kə.ˈlekt wʌnz ˈwɪts]

összeszedi bátorságát

man oneself[UK: mæn wʌn.ˈself] [US: ˈmæn wʌn.ˈself]

összeszedi erejét

get up steam[UK: ˈɡet ʌp stiːm] [US: ˈɡet ʌp ˈstiːm]

man oneself[UK: mæn wʌn.ˈself] [US: ˈmæn wʌn.ˈself]

összeszedi magát

pick up◼◼◼ verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

brace oneself up[UK: breɪs wʌn.ˈself ʌp] [US: ˈbreɪs wʌn.ˈself ʌp]

buck up[UK: bʌk ʌp] [US: bʌk ʌp]

collect oneself[UK: kə.ˈlekt wʌn.ˈself] [US: kə.ˈlekt wʌn.ˈself]

come good[UK: kʌm ɡʊd] [US: ˈkəm ˈɡʊd]

compose oneself[UK: kəm.ˈpəʊz wʌn.ˈself] [US: kəmˈpoʊz wʌn.ˈself]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol