Maďarčina-Nemčina slovník »

csatlakozik meaning in Nemčina

MaďarčinaNemčina
csatlakozik ige

anschließen, sich [schloss sich an; hat sich angeschlossen]◼◼◼ Verb
[ ˈanʃlˌiːsən]

gesellen [gesellte sich; hat sich gesellt]◼◼◻ » Verb
[ɡəˈzɛlən]

anhängen [hing an; hat angehangen] » Verb
[ˈanˌhɛŋən]

dazukommen [kam dazu; ist dazugekommen] » Verb
[ dɑːtsˈuːkˌɔmən]

adhärieren [adhärierte; hat adhäriert] » Verb
[ˌathɛːrˈiːrən]

angliedern, sich [gliederte sich an; hat sich angegliedert] Verb

anlehnen [lehnte an; hat angelehnt] » Verb
[ˈanˌleːnən]

beigesellen [gesellte bei; hat beigesellt] » Verb
[ˈbaɪ̯ɡəˌzɛlən]

dazugesellen [gesellte sich dazu; hat sich dazugesellt] » Verb
[dɑːtsˈuːɡəzˌɛlən]

einstimmen [stimmte ein; hat eingestimmt] » Verb
[ˈaɪ̯nˌʃtɪmən]

schlagen, sich [schlug; hat geschlagen] Verb
[ ʃlˈɑːɡən]

csatlakozik (szerződéshez) ige

beitreten [trat bei; ist beigetreten]◼◼◼ » Verb
[ˈbaɪ̯ˌtʁeːtn̩]

beipflichten [pflichtete bei; hat beigepflichtet] » Verb
[ˈbaɪ̯ˌp͡flɪçtn̩]

csatlakozik a sorhoz kifejezés

anreihen, sich [reihte sich an; hat sich angereiht] Verb

csatlakozik egymáshoz

zweien, sich[tsvˈaɪən]

csatlakozik vmihez kifejezés

stoßen (ö) [stieß; hat/ist gestoßen an +AKK] » Verb
[ ʃtˈoːsən]

hozzácsatlakozik ige

hinzugesellen [gesellte sich hinzu; hat sich hinzugesellt] » Verb
[hɪntsˈuːɡəzˌɛlən]

odacsatlakozik ige

hinzugesellen [gesellte sich hinzu; hat sich hinzugesellt] » Verb
[hɪntsˈuːɡəzˌɛlən]

vmihez csatlakozik

sich an etw schließen

You can find it in:

MaďarčinaNemčina