Maďarčina-Angličtina slovník » viszonoz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
viszonoz ige

return◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈtɜːn] [US: rə.ˈtɝːn]

acknowledge◼◻◻ verb
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ]

render◼◻◻ verb
[UK: ˈren.də(r)] [US: ˈren.dər]

requite◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈkwaɪt] [US: rɪ.ˈkwaɪt]

acquit verb
[UK: ə.ˈkwɪt] [US: ə.ˈkwɪt]

pay verb
[UK: peɪ] [US: ˈpeɪ]

recompense verb
[UK: ˈrek.əm.pens] [US: ˈrek.əm.ˌpens]

viszonoz (vknek (vmt)) ige

repay (somebody for something)◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈpeɪ] [US: ri.ˈpeɪ]

viszonoz (vmt) ige

reciprocate◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈsɪ.prək.eɪt] [US: rə.ˈsɪ.prəˌket]

viszonoz vmit ige

reciprocate verb
[UK: rɪ.ˈsɪ.prək.eɪt] [US: rə.ˈsɪ.prəˌket]

viszonozatlan

unrequited[UK: ˌʌn.rɪ.ˈkwaɪ.tɪd] [US: ˌʌn.ri.ˈkwaɪ.təd]

viszonozható melléknév

reciprocable adjective
[UK: rɪsˈɪprəkəbəl] [US: rɪsˈɪprəkəbəl]

returnable adjective
[UK: rɪ.ˈtɜː.nəb.l̩] [US: ri.ˈtɝː.nəb.l̩]

viszonozható (vknek (vm)

repayable (somebody for something)[UK: rɪ.ˈpeɪəb.l̩] [US: ri.ˈpeɪəb.l̩]

viszonozza a szívességet GB

return the favour[UK: rɪ.ˈtɜːn ðə ˈfeɪ.və(r)] [US: rə.ˈtɝːn ðə ˈfeɪ.vər]

viszonozza a szívességet US

return the favor[UK: rɪ.ˈtɜːn ðə ˈfeɪ.və(r)] [US: rə.ˈtɝːn ðə ˈfeɪ.vər]

viszonozza vknek a szerelmét

requite somebody's love[UK: rɪ.ˈkwaɪt ˈsəm.ˌbɑː.di ˈlʌv] [US: rɪ.ˈkwaɪt ˈsəm.ˌbɑː.di ˈlʌv]

viszonozza vknek a szívességét

requite somebody for a service[UK: rɪ.ˈkwaɪt ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ə ˈsɜː.vɪs] [US: rɪ.ˈkwaɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ə ˈsɝː.vəs]

hálátlansággal viszonoz

requite with ingratitude[UK: rɪ.ˈkwaɪt wɪð ɪn.ˈɡræ.tɪ.tjuːd] [US: rɪ.ˈkwaɪt wɪθ ɪŋ.ˈɡræ.tə.tuːd]

hasonlóval viszonoz (vmit) ige

give somebody as good as one gets verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di əz ɡʊd əz wʌn ˈɡets] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæz ˈɡʊd ˈæz wʌn ˈɡets]

jóval viszonozza a rosszat

return good for evil[UK: rɪ.ˈtɜːn ɡʊd fɔː(r) ˈiːv.l̩] [US: rə.ˈtɝːn ˈɡʊd ˈfɔːr ˈiːv.l̩]

látogatást viszonoz

return a visit[UK: rɪ.ˈtɜːn ə ˈvɪ.zɪt] [US: rə.ˈtɝːn ə ˈvɪ.zət]

nem viszonozza a közeledést

she won't click[UK: ʃiː wəʊnt klɪk] [US: ˈʃiː woʊnt ˈklɪk]

nem viszonozza az érzelmeket

she won't click[UK: ʃiː wəʊnt klɪk] [US: ˈʃiː woʊnt ˈklɪk]

szívességet viszonoz

return a kindness[UK: rɪ.ˈtɜːn ə ˈkaɪnd.nəs] [US: rə.ˈtɝːn ə ˈkaɪnd.nəs]

ütést ütéssel viszonoz

return blow for blow[UK: rɪ.ˈtɜːn bləʊ fɔː(r) bləʊ] [US: rə.ˈtɝːn ˈbloʊ ˈfɔːr ˈbloʊ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies