Maďarčina-Angličtina slovník » virul meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
virul ige

bloom◼◼◼ verb
[UK: bluːm] [US: ˈbluːm]

flourish◼◼◼ verb
[UK: ˈflʌ.rɪʃ] [US: ˈflɜː.rɪʃ]

flower◼◼◻ verb
[UK: ˈflaʊə(r)] [US: ˈflaʊər]

effloresce verb
[UK: ˌeflərˈes] [US: ˌeflɚrˈes]

virulás főnév

blooming noun
[UK: ˈbluːm.ɪŋ] [US: ˈbluːm.ɪŋ]

blossomy noun
[UK: blˈɒsəmi] [US: blˈɔsəmi]

flourish noun
[UK: ˈflʌ.rɪʃ] [US: ˈflɜː.rɪʃ]

virulencia

virulence◼◼◼[UK: ˈvɪ.rʊ.ləns] [US: ˈvɪ.rə.ləns]

virulens (virulens) melléknév

virulent◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɪ.rʊ.lənt] [US: ˈvɪ.rə.lənt]

viruló melléknév

blooming◼◼◼ adjective
[UK: ˈbluːm.ɪŋ] [US: ˈbluːm.ɪŋ]

viruló egészségben van

be in the pink of health[UK: bi ɪn ðə pɪŋk əv helθ] [US: bi ɪn ðə ˈpɪŋk əv ˈhelθ]

viruló egészségnek örvend

be hale and hearty[UK: bi heɪl ənd ˈhɑː.ti] [US: bi ˈheɪl ænd ˈhɑːr.ti]

be in full flush of health[UK: bi ɪn fʊl flʌʃ əv helθ] [US: bi ɪn ˈfʊl ˈfləʃ əv ˈhelθ]

virulóban

in blossom[UK: ɪn ˈblɒ.səm] [US: ɪn ˈblɑː.səm]

ártalmas (toxicus, venenosus, virulens, virosus) melléknév

noxal adjective
[UK: nˈəʊksəl] [US: nˈoʊksəl]

ártalmasság (virulentia) főnév

virulence noun
[UK: ˈvɪ.rʊ.ləns] [US: ˈvɪ.rə.ləns]

él és virul

alive and kicking[UK: ə.ˈlaɪv ənd ˈkɪk.ɪŋ] [US: ə.ˈlaɪv ænd ˈkɪk.ɪŋ]

be in the pink of health[UK: bi ɪn ðə pɪŋk əv helθ] [US: bi ɪn ðə ˈpɪŋk əv ˈhelθ]

in the pink[UK: ɪn ðə pɪŋk] [US: ɪn ðə ˈpɪŋk]

fertőző (virulens) melléknév

virulent◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɪ.rʊ.lənt] [US: ˈvɪ.rə.lənt]

fertőzőképes (virulens) melléknév

virulent adjective
[UK: ˈvɪ.rʊ.lənt] [US: ˈvɪ.rə.lənt]

fertőzőképesség (virulentia) főnév

virulence◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.rʊ.ləns] [US: ˈvɪ.rə.ləns]

heveny (virulens) melléknév

virulent adjective
[UK: ˈvɪ.rʊ.lənt] [US: ˈvɪ.rə.lənt]

heves (virulens) melléknév

virulent adjective
[UK: ˈvɪ.rʊ.lənt] [US: ˈvɪ.rə.lənt]

kivirul ige

bloom◼◼◼ verb
[UK: bluːm] [US: ˈbluːm]

blossom◼◼◼ verb
[UK: ˈblɒ.səm] [US: ˈblɑː.səm]

kivirulás főnév

blossoming◼◼◼ noun
[UK: ˈblɒ.səm.ɪŋ] [US: ˈblɑː.səm.ɪŋ]

rosszindulatú (virulens) melléknév

virulent◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɪ.rʊ.lənt] [US: ˈvɪ.rə.lənt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies