Maďarčina-Angličtina slovník » virágzik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
virágzik ige

bloom◼◼◼ verb
[UK: bluːm] [US: ˈbluːm]

blossom◼◼◼ verb
[UK: ˈblɒ.səm] [US: ˈblɑː.səm]

flourish◼◼◼ verb
[UK: ˈflʌ.rɪʃ] [US: ˈflɜː.rɪʃ]

flower◼◼◻ verb
[UK: ˈflaʊə(r)] [US: ˈflaʊər]

thrive◼◼◻ verb
[UK: θraɪv] [US: ˈθraɪv]

boom◼◻◻ verb
[UK: buːm] [US: ˈbuːm]

bell verb
[UK: bel] [US: ˈbel]

blew verb
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

blow (blew, blown) verb
[UK: bləʊ bluː bləʊn] [US: ˈbloʊ ˈbluː ˈbloʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

virágzik (átv) ige

prosper◼◼◼ verb
[UK: ˈprɒ.spə(r)] [US: ˈprɑː.spər]

be doing well verb
[UK: bi ˈduːɪŋ wel] [US: bi ˈduːɪŋ ˈwel]

virágzik az üzlet

drive a roaring trade[UK: draɪv ə ˈrɔːr.ɪŋ treɪd] [US: ˈdraɪv ə ˈrɔːr.ɪŋ ˈtreɪd]

virágzik az üzlete

do a roaring trade[UK: duː ə ˈrɔːr.ɪŋ treɪd] [US: ˈduː ə ˈrɔːr.ɪŋ ˈtreɪd]

elvirágzik ige

be on the wane verb
[UK: bi ɒn ðə weɪn] [US: bi ɑːn ðə ˈweɪn]

cease flowering verb

felvirágzik ige

revive verb
[UK: rɪ.ˈvaɪv] [US: rɪ.ˈvaɪv]

kivirágzik ige

flower◼◼◼ verb
[UK: ˈflaʊə(r)] [US: ˈflaʊər]

begin to blossom verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn tuː ˈblɒ.səm] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈblɑː.səm]

blossom out verb

burst into flower verb
[UK: bɜːst ˈɪn.tə ˈflaʊə(r)] [US: ˈbɝːst ˌɪn.ˈtuː ˈflaʊər]

kivirágzik ige
ir átv

effloresce verb
[UK: ˌeflərˈes] [US: ˌeflɚrˈes]

újra kivirágzik ige

rebloom verb
[UK: ˌriːˈbluːm ] [US: ˌriˈblum ]

reblossom verb
[UK: ˌriːˈblɒsəm ] [US: ˌriˈblɑsəm ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies