Maďarčina-Angličtina slovník » vékonyság meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
vékonyság főnév

thinness◼◼◼ noun
[UK: ˈθɪn nəs] [US: ˈθɪn.nəs]

exility noun
[UK: eɡ.ˈzɪ.lɪ.tɪ] [US: eɡ.ˈzɪ.lɪ.tɪ]

reediness noun
[UK: ˈriːdɪnəs ] [US: ˈridɪnəs ]

slightness noun
[UK: ˈslaɪt.nəs] [US: ˈslaɪt.nəs]

spareness noun
[UK: ˈspeə.nəs] [US: ˈspeə.nəs]

tenuity noun
[UK: tɪ.ˈnjuːɪ.ti] [US: tɪ.ˈnjuːɪ.ti]

tenuousness noun
[UK: ˈtɛnjʊəsnəs ] [US: ˈtɛnjəwəsnəs ]

papírvékonyságú

paper-thin adjective
[UK: ˈpeɪ.pə(r) θɪn] [US: ˈpeɪ.pər ˈθɪn]

papery noun
[UK: ˈpeɪ.pə.ri] [US: ˈpeɪ.pə.ri]

papírvékonyságú (fal)

thin-as paper(wall)[UK: θɪn əz ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈθɪn ˈæz ˈpeɪ.pər]

papírvékonyságúra vág (vmit) ige

cut something as thin as wafer verb
[UK: kʌt ˈsʌm.θɪŋ əz θɪn əz ˈweɪ.fə(r)] [US: ˈkət ˈsʌm.θɪŋ ˈæz ˈθɪn ˈæz ˈweɪ.fər]

pókháló vékonyságú

arachnean[UK: ərˈakniən] [US: ɚrˈækniən]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies