Maďarčina-Angličtina slovník »

végeredmény znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
végeredmény főnév

outcome [outcomes]◼◼◼noun
[UK: ˈaʊtkʌm] [US: ˈaʊtˌkəm]

end result◼◼◼noun

final result◼◼◻noun

issue [issues]◼◼◻noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
The team discussed the issue of the project and reached a consensus. = A csapat megvitatta a projekt kérdését és megegyezésre jutott.

consequence [consequences]◼◼◻noun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈkɑːn.sə.kwəns]

upshot [upshots]◼◼◻noun
[UK: ˈʌp.ʃɒt] [US: ˈʌp.ˌʃɑːt]

payoff [payoffs]◼◼◻noun
[UK: ˈpeɪɒf] [US: ˈpeɪ.ˌɒf]

sum-totalnoun
[UK: sʌm ˈtəʊt.l̩] [US: ˈsəm ˈtoʊt.l̩]

végeredmény főnév
skót

offcomenoun
[UK: ˈɒfkʌm] [US: ˈɔfkʌm]

végeredményben

in effect◼◼◼[UK: ɪn ɪ.ˈfekt] [US: ɪn ɪ.ˈfekt]

in the long run◼◼◻[UK: ɪn ðə ˈlɒŋ rʌn] [US: ɪn ðə ˈlɔːŋ ˈrən]

in point of fact◼◻◻[UK: ɪn pɔɪnt əv fækt] [US: ɪn ˈpɔɪnt əv ˈfækt]

végeredmények főnév

consequencesnoun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

História vyhľadávania