Maďarčina-Angličtina slovník »

természetes meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
természetes melléknév

natural (not artificial)◼◼◼ adjective
[UK: ˈnæt.ʃrəl] [US: ˈnæ.tʃə.rəl]

easy [easier, easiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

unaffected◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈfek.tɪd] [US: ˌʌ.nə.ˈfek.təd]

innate◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈneɪt] [US: ˌɪ.ˈneɪt]

unadulterated◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈdʌl.tə.reɪ.tɪd] [US: ˌʌ.nə.ˈdəl.tə.ˌre.təd]

unstudied adjective
[UK: ˌʌn.ˈstʌ.dɪd] [US: ˌʌn.ˈstʌ.dɪd]

artless adjective
[UK: ˈɑːt.ləs] [US: ˈɑːrt.ləs]

genial adjective
[UK: ˈdʒiː.nɪəl] [US: ˈdʒiː.njəl]

unconventional adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈven.ʃn̩əl] [US: ˌʌnk.ən.ˈven.ʃn̩əl]

axiomatic adjective
[UK: ˌæk.siə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌæk.siə.ˈmæ.tɪk]

go without saying adjective
[UK: ɡəʊ wɪð.ˈaʊt ˈseɪ.ɪŋ] [US: ˈɡoʊ wɪð.ˈaʊt ˈseɪ.ɪŋ]

ingenuous adjective
[UK: ɪn.ˈdʒe.njʊəs] [US: ˌɪn.ˈdʒe.njuːəs]

matter-of-course adjective
[UK: ˈmæ.tə(r) əv kɔːs] [US: ˈmæ.tər əv ˈkɔːrs]

nat adjective

unforced adjective
[UK: ʌn.ˈfɔːst] [US: ʌn.ˈfɔːrst]

unselfconscious adjective
[UK: ˌʌn.selfˈk.ɒn.ʃəs] [US: ˌʌn.selfˈk.ɒn.ʃəs]

unsophisticated adjective
[UK: ˌʌn.sə.ˈfɪ.stɪk.eɪ.tɪd] [US: ˌʌn.sə.ˈfɪ.stɪˌk.e.təd]

untutored adjective
[UK: ʌn.ˈtjuː.təd] [US: ʌn.ˈtjuː.təd]

love-begotten adjective
[UK: ˈlʌv bɪ.ˈɡɒ.tən] [US: ˈlʌv bi.ˈɡɒ.tən]

naďf adjective
[UK: nˈadf] [US: nˈædf]

naďve adjective
[UK: nˈadv] [US: nˈædv]

unborrowed adjective
[UK: ˌʌnˈbɒrəʊd ] [US: ʌnˈbɑˌroʊd ]

unlaboured adjective
[UK: ˈʌn.ˈleɪ.bəd] [US: ən.ˈleɪ.bəd]

természetes, hogy …

it comes natural to[UK: ɪt kʌmz ˈnæt.ʃrəl tuː] [US: ˈɪt ˈkəmz ˈnæ.tʃə.rəl ˈtuː]

it is a matter of course that[UK: ɪt ɪz ə ˈmæ.tə(r) əv kɔːs ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ə ˈmæ.tər əv ˈkɔːrs ˈðæt]

természetes (tehetség) melléknév

unacquired adjective
[UK: ˌʌnəˈkwaɪəd ] [US: ʌnəˈkwaɪərd ]

természetes alapú logaritmus főnév

natural logarithm [natural logarithms]◼◼◼ noun
[UK: ˈnæt.ʃrəl ˈlɒ.ɡə.rɪ.ðəm] [US: ˈnæ.tʃə.rəl ˈlɑː.ɡə.ˌrɪ.ðəm]

természetes csapadékra hagyatkozó mezőgazdaság

dry farming[UK: draɪ ˈfɑːm.ɪŋ] [US: ˈdraɪ ˈfɑːrm.ɪŋ]

természetes depresszió főnév

natural depression noun
[UK: ˈnæt.ʃrəl dɪ.ˈpreʃ.n̩] [US: ˈnæ.tʃə.rəl də.ˈpreʃ.n̩]

természetes dolog főnév

natural object noun
[UK: ˈnæt.ʃrəl əb.ˈdʒekt] [US: ˈnæ.tʃə.rəl ˈɑːb.dʒekt]

természetes ember

there is no pretence about him[UK: ðeə(r) ɪz nəʊ prɪ.ˈtens ə.ˈbaʊt hɪm] [US: ˈðer ˈɪz ˈnoʊ prɪ.ˈtens ə.ˈbaʊt ˈhɪm]

természetes ember (átv)

there's no pretence about him[UK: ðeəz nəʊ prɪ.ˈtens ə.ˈbaʊt hɪm] [US: ˈðerz ˈnoʊ prɪ.ˈtens ə.ˈbaʊt ˈhɪm]

there's no pretense about him[UK: ðeəz nəʊ pri.ˈtens ə.ˈbaʊt hɪm] [US: ˈðerz ˈnoʊ pri.ˈtens ə.ˈbaʊt ˈhɪm]

természetes erény főnév

natural virtue noun
[UK: ˈnæt.ʃrəl ˈvɜː.tʃuː] [US: ˈnæ.tʃə.rəl ˈvɝː.tʃuː]

természetes folyamat főnév

natural process◼◼◼ noun
[UK: ˈnæt.ʃrəl ˈprəʊ.ses] [US: ˈnæ.tʃə.rəl ˈproʊ.ses]

természetes forma főnév

natural shape noun
[UK: ˈnæt.ʃrəl ʃeɪp] [US: ˈnæ.tʃə.rəl ˈʃeɪp]

természetes fény

light of day[UK: laɪt əv deɪ] [US: ˈlaɪt əv ˈdeɪ]

természetes gyanta főnév

natural resin noun
[UK: ˈnæt.ʃrəl ˈre.zɪn] [US: ˈnæ.tʃə.rəl ˈre.ˌzɪn]

természetes gyermek

born out of wedlock[UK: bɔːn ˈaʊt əv ˈwed.lɒk] [US: ˈbɔːrn ˈaʊt əv ˈwed.ˌlɑːk]

természetes gyógymód főnév

naturopathy noun
[UK: nˌeɪtʃərˈɒpəθi] [US: nˌeɪtʃɚrˈɑːpəθi]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina