Maďarčina-Angličtina slovník » túlsúly meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
túlsúly főnév

excess◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈses] [US: ˈek.ˌses]

overweight◼◼◼ noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈweɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈweɪt]

preponderance◼◼◻ noun
[UK: prɪ.ˈpɒn.də.rəns] [US: pri.ˈpɑːn.drəns]

excess weight noun
[UK: ɪk.ˈses weɪt] [US: ˈek.ˌses ˈweɪt]

odds noun
[UK: ɒdz] [US: ˈɑːdz]

predomination noun
[UK: prɪdˌɒmɪnˈeɪʃən] [US: prɪdˌɑːmᵻnˈeɪʃən]

túlsúly (egy tényezőé mások rovására) főnév

predominance◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈdɒ.mɪ.nəns] [US: prə.ˈdɑː.mə.nəns]

túlsúly (vmnek) főnév

prevalence◼◼◼ noun
[UK: ˈpre.və.ləns] [US: ˈpre.və.ləns]

túlsúlyban levés főnév

prevalency noun
[UK: prˈevələnsi] [US: prˈevələnsi]

túlsúlyban levő

dominant adjective
[UK: ˈdɒ.mɪ.nənt] [US: ˈdɑː.mə.nənt]

dominating[UK: ˈdɒ.mɪ.neɪt.ɪŋ] [US: ˈdɑː.mə.ˌnet.ɪŋ]

predominant adjective
[UK: prɪ.ˈdɒ.mɪ.nənt] [US: prə.ˈdɑː.mə.nənt]

predominating[UK: prɪ.ˈdɒ.mɪ.neɪt.ɪŋ] [US: prə.ˈdɑː.mə.ˌnet.ɪŋ]

preponderant adjective
[UK: prɪ.ˈpɒn.də.rənt] [US: prɪ.ˈpɒn.də.rənt]

prevailing adjective
[UK: prɪ.ˈveɪl.ɪŋ] [US: prɪ.ˈveɪl.ɪŋ]

túlsúlyban van ige

preponderating◼◼◼ verb
[UK: prɪ.ˈpɒn.də.reɪt.ɪŋ] [US: prɪ.ˈpɒn.də.reɪt.ɪŋ]

dominate verb
[UK: ˈdɒ.mɪ.neɪt] [US: ˈdɑː.mə.ˌnet]

outweigh verb
[UK: ˌaʊt.ˈweɪ] [US: ˈaʊ.ˌtwe]

predominate verb
[UK: prɪ.ˈdɒ.mɪ.neɪt] [US: prə.ˈdɑː.mə.ˌnet]

preponderate verb
[UK: prɪ.ˈpɒn.də.reɪt] [US: prɪ.ˈpɒn.də.reɪt]

prevail verb
[UK: prɪ.ˈveɪl] [US: prɪ.ˈveɪl]

túlsúlyos

overweight◼◼◼ adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈweɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈweɪt]

outbalance verb
[UK: aʊt.ˈbæ.ləns] [US: aʊt.ˈbæ.ləns]

outweigh verb
[UK: ˌaʊt.ˈweɪ] [US: ˈaʊ.ˌtwe]

túlsúlyos (obesus) melléknév

obese◼◼◼ adjective
[UK: əʊ.ˈbiːs] [US: oʊ.ˈbiːs]

túlsúlyú melléknév

overweight adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈweɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈweɪt]

egyik oldalon túlsúlyos hajó

lopsided ship[UK: lɒp.ˈsaɪ.dɪd ʃɪp] [US: ˈlɑːp.ˈsaɪ.dəd ˈʃɪp]

poggyásztúlsúly főnév

excess baggage◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈses ˈbæ.ɡɪdʒ] [US: ˈek.ˌses ˈbæ.ɡədʒ]

poggyásztúlsúlya van értékben

there's an excess baggage charge of …[UK: ðeəz ən ɪk.ˈses ˈbæ.ɡɪdʒ tʃɑːdʒ əv] [US: ˈðerz ˈæn ˈek.ˌses ˈbæ.ɡədʒ ˈtʃɑːrdʒ əv]

polynuclearis leucocyták túlsúlya (polynucleosis) főnév

polynucleosis noun
[UK: pˌɒlɪnjˌuːklɪˈəʊsɪs] [US: pˌɑːlɪnˌuːklɪˈoʊsɪs]

savtúlsúly főnév

acid excess noun
[UK: ˈæ.sɪd ɪk.ˈses] [US: ˈæ.səd ˈek.ˌses]

vér savtúlsúlya

acid excess in blood[UK: ˈæ.sɪd ɪk.ˈses ɪn blʌd] [US: ˈæ.səd ˈek.ˌses ɪn ˈbləd]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies