Maďarčina-Angličtina slovník » szemlét tart meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szemlét tart

muster[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

parade[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

review[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

visit[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

díszszemlét tart

parade[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

előzetes helyszíni szemlét tartó gonosztevő főnév

locator noun
[UK: ləʊˈk.eɪ.tə(r)] [US: loʊˈk.eɪ.tə(r)]

előzetes helyszíni szemlét tartó gonosztevő főnév
US

locater noun
[UK: ləʊˈkeɪtə ] [US: ˈloʊˌkeɪtər ]

előzetes szemlét tart

case[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

case the joint[UK: keɪs ðə dʒɔɪnt] [US: ˈkeɪs ðə ˌdʒɔɪnt]

halottszemlét tart

hold a post-mortem[UK: həʊld ə pəʊst ˈmɔː.təm] [US: hoʊld ə poʊst ˈmɔːr.təm]

hold a post-mortem examination[UK: həʊld ə pəʊst ˈmɔː.təm ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: hoʊld ə poʊst ˈmɔːr.təm ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

hold an inquest on a body[UK: həʊld ən ˈɪn.kwest ɒn ə ˈbɒ.di] [US: hoʊld ˈæn ˈɪn.ˌkwest ɑːn ə ˈbɑː.di]

helyszíni szemlét tart

case[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

case the joint[UK: keɪs ðə dʒɔɪnt] [US: ˈkeɪs ðə ˌdʒɔɪnt]

visit the scene[UK: ˈvɪ.zɪt ðə siːn] [US: ˈvɪ.zət ðə ˈsiːn]

terepszemlét tart

case[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

case the joint[UK: keɪs ðə dʒɔɪnt] [US: ˈkeɪs ðə ˌdʒɔɪnt]

scout[UK: skaʊt] [US: ˈskaʊt]

see how the land lies[UK: ˈsiː ˈhaʊ ðə lænd laɪz] [US: ˈsiː ˈhaʊ ðə ˈlænd ˈlaɪz]

zászlós díszszemlét tart GB

troop the colours[UK: truːp ðə ˈkʌ.ləz] [US: ˈtruːp ðə ˈkʌ.lərz]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies