Maďarčina-Angličtina slovník »

szóbeszéd meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szóbeszéd főnév
US

rumor [rumors]◼◼◼ noun
[UK: ˈruː.mə(r)] [US: ˈruː.mər]

szóbeszéd főnév
GB

rumour [rumours]◼◼◻ noun
[UK: ˈruː.mə(r)] [US: ˌruː.mər]

szóbeszéd főnév

hearsay◼◼◻ noun
[UK: ˈhɪə.seɪ] [US: ˈhɪr.ˌse]

whisper [whispers]◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

report [reports]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

gossiping◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp.ɪŋ] [US: ˈɡɑː.səp.ɪŋ]

tittle-tattle noun
[UK: ˈtɪt.l̩ ˈtæt.l̩] [US: ˈtɪt.l̩ ˈtæt.l̩]

chit-chat noun
[UK: tʃɪt tʃæt] [US: ˈtʃɪt ˈtʃæt]

chitter-chatter noun
[UK: ˈʧɪtə ˈʧætə ] [US: ˈʧɪtər ˈʧætər ]

a pletyka/szóbeszéd igaznak bizonyul US

the rumor proves to be true[UK: ðə ˈruː.mə(r) pruːvz tuː bi truː] [US: ðə ˈruː.mər ˈpruːvz ˈtuː bi ˈtruː]

a szóbeszéd nem bizonyíték

common gossip is not evidence[UK: ˈkɒ.mən ˈɡɒ.sɪp ɪz nɒt ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈkɑː.mən ˈɡɑː.səp ˈɪz ˈnɑːt ˈe.və.dəns]

az a szóbeszéd járja

according to hearsay[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ˈhɪə.seɪ] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ˈhɪr.ˌse]

puszta szóbeszéd alapján elhisz (vmit) ige

take something on hearsay verb
[UK: teɪk ˈsʌm.θɪŋ ɒn ˈhɪə.seɪ] [US: ˈteɪk ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ˈhɪr.ˌse]

suttogó szóbeszéd főnév

whisper [whispers] noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina