Maďarčina-Angličtina slovník » szépít meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szépít ige

embellish◼◼◼ verb
[UK: ɪm.ˈbe.lɪʃ] [US: em.ˈbe.lɪʃ]

extenuate◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈste.njʊeɪt] [US: ɪk.ˈste.njuː.ˌet]

gild (gilded, gilt)◼◼◻ verb
[UK: ɡɪld ˈɡɪl.dɪd ɡɪlt] [US: ˈɡɪld ˈɡɪl.dəd ˈɡɪlt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

adorn verb
[UK: ə.ˈdɔːn] [US: ə.ˈdɔːrn]

attenuate verb
[UK: ə.ˈte.njuət] [US: ə.ˈte.njuː.ˌet]

beautify verb
[UK: ˈbjuː.tɪ.faɪ] [US: ˈbjuː.tə.ˌfaɪ]

blanch over verb
[UK: blɑːntʃ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈblæntʃ ˈoʊv.r̩]

embrave verb
[UK: embrˈeɪv] [US: embrˈeɪv]

embroider verb
[UK: ɪmˈbro.ɪ.də(r)] [US: em.ˌbrɔɪ.dər]

glorify verb
[UK: ˈɡlɔː.rɪ.faɪ] [US: ˈɡlɔː.rə.ˌfaɪ]

mend verb
[UK: mend] [US: ˈmend]

prettify verb
[UK: ˈprɪ.tɪ.faɪ] [US: ˈprɪ.tɪ.faɪ]

touch up verb
[UK: tʌtʃ ʌp] [US: ˈtətʃ ʌp]

whitewash (cover errors) verb
[UK: ˈwaɪ.twɒʃ] [US: ˈwaɪ.ˌtwɑːʃ]

szépít a történelmen

attenuate a history[UK: ə.ˈte.njuət ə ˈhɪ.str̩i] [US: ə.ˈte.njuː.ˌet ə hɪ.str̩i]

szépít a történeten

attenuate a history[UK: ə.ˈte.njuət ə ˈhɪ.str̩i] [US: ə.ˈte.njuː.ˌet ə hɪ.str̩i]

szépített melléknév

euphemious adjective
[UK: juːfˈemɪəs] [US: juːfˈemɪəs]

euphemistic adjective
[UK: ˌjuː.fə.ˈmɪ.stɪk] [US: ˌjuː.fə.ˈmɪ.stɪk]

szépítget ige

gloss over verb
[UK: ɡlɒs ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡlɒs ˈoʊv.r̩]

mince verb
[UK: mɪns] [US: ˈmɪns]

salve verb
[UK: sælv] [US: ˈsɑːv]

soften verb
[UK: ˈsɒf.n̩] [US: ˈsɒf.n̩]

varnish verb
[UK: ˈvɑː.nɪʃ] [US: ˈvɑːr.nɪʃ]

varnish over verb
[UK: ˈvɑː.nɪʃ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈvɑːr.nɪʃ ˈoʊv.r̩]

szépítgeti a valóságot

put a gloss on the truth[UK: ˈpʊt ə ɡlɒs ɒn ðə truːθ] [US: ˈpʊt ə ˈɡlɒs ɑːn ðə ˈtruːθ]

szépítgeti magát ige

primp verb
[UK: prɪmp] [US: ˈprɪmp]

szépítgetés főnév

palliation noun
[UK: ˌpæ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌpæ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩]

varnishing noun
[UK: ˈvɑː.nɪʃ.ɪŋ] [US: ˈvɑːr.nɪʃ.ɪŋ]

szépítgető személy főnév

mincer noun
[UK: ˈmɪn.sə(r)] [US: ˈmɪn.sər]

szépíti a hibákat

paper over the cracks[UK: ˈpeɪ.pə(r) ˈəʊv.ə(r) ðə kræks] [US: ˈpeɪ.pər ˈoʊv.r̩ ðə ˈkræks]

szépíti vk hibáit

glaze over somebody's faults[UK: ɡleɪz ˈəʊv.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di fɔːlts] [US: ˈɡleɪz ˈoʊv.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfɒlts]

szépítkezik ige

primp verb
[UK: prɪmp] [US: ˈprɪmp]

szépítkezés

make-up[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

szépítve ige

euphemistically adverb
[UK: ˌjuː.fə.ˈmɪ.stɪk.l̩i] [US: ˌjuː.fə.ˈmɪ.stɪk.l̩i]

euphemize verb
[UK: jˈuːfɪmˌaɪz] [US: jˈuːfɪmˌaɪz]

szépítés főnév

beautification◼◼◼ noun
[UK: bjˌuːtɪfɪkˈeɪʃən] [US: bjˌuːɾɪfɪkˈeɪʃən]

aggrandizement noun
[UK: ə.ˈɡræn.dɪz.mənt] [US: ˈæ.ɡrən.ˌdaɪz.mənt]

beautifying noun
[UK: ˈbjuː.tɪ.faɪŋ] [US: ˈbjuː.tɪ.faɪŋ]

cosmetics noun
[UK: kɒz.ˈme.tɪks] [US: kazˈme.tɪks]

euphemism noun
[UK: ˈjuː.fə.mɪ.zəm] [US: ˈjuː.fə.ˌmɪ.zəm]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies