Maďarčina-Angličtina slovník » segédkezet nyújt vknek meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
segédkezet nyújt vknek

bear somebody a hand[UK: beə(r) ˈsʌm.bə.di ə hænd] [US: ˈber ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈhænd]

give a helping hand to somebody[UK: ɡɪv ə ˈhelp.ɪŋ hænd tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡɪv ə ˈhelp.ɪŋ ˈhænd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

give somebody a hand[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə hænd] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈhænd]

hold out a hand to somebody[UK: həʊld ˈaʊt ə hænd tuː ˈsʌm.bə.di] [US: hoʊld ˈaʊt ə ˈhænd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lend somebody a hand[UK: lend ˈsʌm.bə.di ə hænd] [US: ˈlend ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈhænd]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina