Maďarčina-Angličtina slovník »

sarkall vkt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
sarkall vkt

give a spur to somebody's efforts[UK: ɡɪv ə spɜː(r) tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈe.fəts] [US: ˈɡɪv ə ˈspɝː ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈe.fərts]

give somebody a prod[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə prɒd] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈprɑːd]

put somebody on his mettle[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɒn hɪz ˈmet.l̩] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈhɪz ˈmet.l̩]

spur somebody on verb
[UK: spɜː(r) ˈsʌm.bə.di ɒn] [US: ˈspɝː ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn]

vetélkedésre sarkall vkt

put somebody on his mettle[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɒn hɪz ˈmet.l̩] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈhɪz ˈmet.l̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina