Maďarčina-Angličtina slovník »

rajta! meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
Rajta!

Come on![UK: kʌm ɒn] [US: ˈkəm ɑːn]

Heigh-ho![UK: heɪ həʊ] [US: hiːæ ˈhoʊ]

Hey![UK: heɪ] [US: ˈheɪ]

Now to business![UK: naʊ tuː ˈbɪz.nəs] [US: ˈnaʊ ˈtuː ˈbɪz.nəs]

Essünk át rajta!

Have done with it![UK: həv dʌn wɪð ɪt] [US: həv ˈdən wɪθ ˈɪt]

Essünk túl rajta!

Have done with it![UK: həv dʌn wɪð ɪt] [US: həv ˈdən wɪθ ˈɪt]

Let's get it over with![UK: lets ˈɡet ɪt ˈəʊv.ə(r) wɪð] [US: ˈlets ˈɡet ˈɪt ˈoʊv.r̩ wɪθ]

Let's get it over![UK: lets ˈɡet ɪt ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈlets ˈɡet ˈɪt ˈoʊv.r̩]

Let's have it over with![UK: lets həv ɪt ˈəʊv.ə(r) wɪð] [US: ˈlets həv ˈɪt ˈoʊv.r̩ wɪθ]

Legyünk túl rajta!

Let's get it over![UK: lets ˈɡet ɪt ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈlets ˈɡet ˈɪt ˈoʊv.r̩]

Na, csakhogy túl vagyunk rajta!

wheught[UK: wjˈuːt] [US: wjˈuːt]

Na most rajta!

Now then![UK: naʊ ðen] [US: ˈnaʊ ˈðen]

Nosza rajta!

More power to your elbow![UK: mɔː(r) ˈpaʊə(r) tuː jɔː(r) ˈel.bəʊ] [US: ˈmɔːr ˈpaʊər ˈtuː ˈjɔːr ˈelˌbo.ʊ]

Up-a-daisy![UK: ʌp ə ˈdeɪzi! ] [US: ʌp ə ˈdeɪzi! ]

Upsadaisy![UK: ˈʌpsədˌeɪzi] [US: ˈʌpsədˌeɪzi]

upsy-daisy[UK: ˈʌpsidˈeɪzi] [US: ˈʌpsɪdˈeɪzi]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina